Rubrika: Operačné programy 2014 – 2020

Operačný program Výskum a inovácie

Európska komisia schválila 28. októbra 2014 Operačný program Výskum a inovácie, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Prostriedky operačného programu sú určené na technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov najmä v menej rozvinutých regiónoch. Podporená bude účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce a zvyšovanie výskumnej činnosti.

Z európskych prostriedkov operačného programu budú financované aj výskumno-vzdelávacie, inovačné a podnikateľské kapacity v Bratislavskom kraji. Zvýšia sa súkromné investície do budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave.

Podpora podnikateľského sektora patrí medzi hlavné priority financovania s dôrazom na zvyšovanie pridanej hodnoty, stimulovanie rastu a tvorby pracovných miest. Podpora bude zameraná aj na znevýhodnené sociálne skupiny (ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím, Rómovia).

Operačný program Výskum a inovácie  3 707 210 258,- EUR
Z tohoEurópsky fond regionálneho rozvoja  2 266 776 537,- EUR
Národné spolufinancovanie  1 440 433 721,- EUR

Riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a inovácie je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Výskum a inovácie sú Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Výskumná agentúra.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/52-sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/

 

Dokumenty na stiahnutie:
OP Výskum a inovácie
Systém monitorovania a hodnotenia OP Výskum a inovácie
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

Operačný program Technická pomoc

OPTP

Európska komisia schválila 15. decembra 2014 Operačný program Technická pomoc, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude financovaná oblasť vytvorenia odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu EŠIF s dôrazom na zvýšenie kvality administratívnych kapacít (AK).

Operačný program zabezpečí stabilný rámec pre realizáciu programov EŠIF, vytvorený zo stabilných a kvalitných administratívnych kapacít. Jednotný systém riadenia pracovného výkonu AK na všetkých riadiacich, implementačných a kontrolných úrovniach prispeje k zníženiu ich fluktuácie. Na základe transparentného systému riadenia, regulácie, kontroly a auditu EŠIF bude prebiehať plynulá implementácia programového obdobia 2014-2020.

Realizácia projektov v rámci operačného programu sa odzrkadlí vo vyššej kvalite a efektívnosti riadenia EŠIF, vyššej plynulosti čerpania počas celého programového obdobia, ako aj zvýšení kvality a efektívnosti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Zároveň bude prebiehať príprava strategických, analytických a koncepčných dokumentov na využívanie finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie po roku 2020.

Podporia sa tiež efektívne formy komunikácie a výmena informácií medzi jednotlivými subjektmi zapojenými do systému riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu EŠIF.

Operačný program podporí vývoj, úpravu a prevádzku informačných systémov, čím sa zabezpečí zvýšenie ich kvality a dostupnosti. Rozvinie komunikáciu prostredníctvom elektronických technológií, čo prispeje k zníženiu administratívnej záťaže.

Operačný program Technická pomoc  187 143 427,- EUR
Z tohoEurópsky fond regionálneho rozvoja  159 071 912,- EUR
Národné spolufinancovanie    28 071 515,- EUR

 

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/64-sk/operacny-program-technicka-pomoc/

 

Dokumenty na stiahnutie:
OP Technická pomoc
Prílohy Technická pomoc
Aktualizácia návrhu Záverečnej správy k ex ante hodnoteniu OP TP

Operačný program Rybné hospodárstvo

logo OPRH 2014-2020_verzia 01

Európska komisia schválila 15. júla 2015 Operačný program Rybné hospodárstvo, ktorý predstavuje pomoc z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude financovaná podpora trvalo udržateľného a konkurencieschopného rozvoja rybného hospodárstva s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia, ako aj podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky Európskej únie pre oblasť zberu údaj a kontroly.

Investície budú smerovať do modernizácie existujúcich rybochovných zariadení/rybníkov, obstarania potrebných technológií, výrobných objektov, podporené bude aj budovanie nových rybochovných zariadení/rybníkov.

V rybnikárstve je nevyhnutné podporiť odbahňovanie vodných plôch, ktoré slúžia na hospodársky chov rýb, zlepšovať chovné podmienky a zvýšiť produktivitu rybníkov s ohľadom na životné prostredie. Prostriedky budú smerovať aj do doplnkových činností napríklad na rozvoj rybárskej turistiky.

Operačný program umožní propagáciu produktov rybného hospodárstva formou propagačných kampaní, čo by malo pozitívne ovplyvniť spotrebu rýb na Slovensku. Zároveň umožní chovateľom rýb s kvalitnou produkciou posilniť ich pozíciu na trhu.

Aktivity financované z operačného programu zabezpečia rast konkurencieschopnosti a domácej produkcie vrátane spracovania a zvýšenia kvality produktov. Tieto investície nepriamo prispievajú k podpore zamestnanosti a podpore rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Operačný program Rybné hospodárstvo  20 832 779,- EUR
Z tohoEurópsky námorný a rybársky fond  15 785 000,- EUR
Národné finančné prostriedky    5 047 779,- EUR

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo je Pôdohospodárska platobná agentúra.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/66-sk/operacny-program-rybne-hospodarstvo/

 

Dokumenty na stiahnutie:
Rybné hospodárstvo
Operation programme fisheries

Program rozvoja vidieka

PRV SR 2014 - 2020

Európska komisia schválila 13. februára 2014 Program rozvoja vidieka, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude posilnená konkurencieschopnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva a to i formou financovania odborných školení, kurzov a poradenských služieb. Zámerom je zvýšiť odbornosť jednotlivých poľnohospodárov, spracovateľov a prijímateľov pomoci z fondov EÚ.

Investíciami do skladovania, spracovania, uvádzania výrobkov na trh bude podporená celková výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskych podnikov.

Z operačného programu bude financovaná výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest a prístupu k lesnej pôde, modernizácia a oprava odvodňovacích systémov a kanálov.

Nezabudlo sa ani na mladých podnikateľov resp. podporu podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby, ale aj podporu malých poľnohospodárskych podnikov. Investície budú smerované do vidieckeho cestovného ruch a agroturistiky.

Finančné prostriedky pôjdu do obnovy dedín vo vidieckych oblastiach a to najmä na miestne kanalizácie, vodovody, miestne komunikácie, mosty, lávky, zastávky. Aktivity budú smerovať aj na zmenu vzhľadu a úpravu obcí, tvorbu verejných priestranstiev námestí a parkov. Priestor dostane aj budovanie širokopásmového internetu, vrátane zriadení verejne prístupných miest.

Program rozvoja vidieka 2 099 199 696,- EUR
Z tohoEurópsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1 559 691 844,- EUR
Štátny rozpočet SR    539 507 852,-  EUR

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/program-rozvoja-vidieka/

 

Dokumenty na stiahnutie:
Program rozvoja vidieka

Operačný program Ľudské zdroje

logo-oplz_1ku5small

Európska komisia schválila 9. decembra 2014 Operačný program Ľudské zdroje, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Európske prostriedky sú určené na podporu vzdelávania, zvýšenia zamestnanosti, podporu mladých ľudí, pomoc osobám, ktoré sú na hranici chudoby, zvyšovaniu zamestnanosti či zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne marginalizovaných  komunít.

Prostredníctvom financií operačného programu bude podporené skvalitňovanie a zvyšovanie úrovne vzdelávania vrátane prepojenia na požiadavky trhu práce, čo prispeje k vyššej konkurencieschopnosti našich absolventov. Dôraz sa bude tiež klásť na zvyšovanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov na všetkých stupňoch vzdelávania a lepšej pripravenosti budúcich pedagógov.

Medzi kľúčové aktivity patrí zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov, napríklad poskytnutím pomoci a podpory pri začatí podnikania prostredníctvom start-up programov. Realizácia činností a aktivít podporených z operačného programu by sa mala prejaviť znížením nezamestnanosti s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starých a zdravotne postihnutých občanov. Netreba zabúdať aj na pomoc osobám, ktoré žijú na hranici chudoby. Výsledkom bude zvyšovanie aktivít pre tieto ohrozené osoby, aby sa mohli ľahšie uplatniť na trhu práce, či zlepšenie prístupu k bývaniu.

Jednou z oblastí je aj zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Výsledným efektom by malo byť zlepšenie informovanosti a  spolupráce rodičov so vzdelávacími zariadeniami, vyšší počet detí navštevujúcich predškolské zariadenia, zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky, rozvoj finančnej gramotnosti, ale aj  zvýšenie miery povedomia v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Operačný program Ľudské zdroje2 628 533 420,- EUR
Z tohoEurópsky sociálny fond1 889 145 796,- EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja   243 662 462,- EUR
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých     72 175 259,- EUR
Štátny rozpočet SR   423 549 903,- EUR

Riadiacim orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Implementačná agentúra MPSVR SR. 
Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/60-sk/operacny-program-ludske-zdroje/

Dokumenty na stiahnutie:
Ľudské zdroje
Prílohy OP Ľudské zdroje

Operačný program Kvalita životného prostredia

logo-opkzp

Európska komisia schválila dňa 28. októbra 2014 Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý predstavuje základný strategický dokument na roky 2014 – 2020, prostredníctvom ktorého budú podporované projekty v oblasti ochrany životného prostredia.

Hlavným cieľom operačného programu je ochrana životného prostredia, efektívne využívanie prírodných zdrojov, protipovodňová ochrana a prispôsobenie sa klimatickej zmene, ako aj podpora nízkouhlíkového hospodárstva.
Podpora je zameraná na všetky kľúčové oblasti životného prostredia.

V oblasti odpadového hospodárstva sa podpora zameriava hlavne na nakladanie, zhodnocovanie a spracovanie odpadov, čím sa prispeje k zníženiu ukladania odpadov na skládky.

V rámci vodného hospodárstva bude pomoc smerovaná na budovanie kanalizačných sietí, čistiarní odpadových vôd a zabezpečenia dodávok bezpečnej pitnej vody pre obyvateľstvo. Zvýši sa tým podiel obyvateľstva napojeného na kanalizačnú sieť a čistiarne odpadových vôd, a z časti aj na verejný vodovod.

Podporou opatrení v oblasti ochrany prírody bude dosiahnuté zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie rozmanitosti druhov živočíchov a rastlín najmä v rámci sústavy NATURA 2000.

Prostriedky operačného programu prispejú aj k zlepšeniu kvality ovzdušia, a to realizáciou opatrení zameraných na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a skvalitnenie systému monitorovania ovzdušia.

Prostredníctvom operačného programu sa podporí taktiež prieskum, monitorovanie, ako aj sanácia viacerých environmentálnych záťaží v zodpovednosti štátu, zosuvov a tiež niekoľkých rizikových úložísk ťažobného odpadu.

Prostredníctvom financovania vybraných aktivít a opatrení dôjde ku zníženiu rizika vzniku veľkých povodní, ktoré spôsobujú značné škody na krajine, majetku a vážne ohrozujú obyvateľstvo.

Problematika zmeny klímy bude riešená opatreniami na posilnenie zásahových kapacít na zvládanie rizík a mimoriadnych udalostí, na zlepšenie materiálno – technického vybavenia záchranných zložiek. Dosiahne sa tým zvýšená pripravenosť na vznik mimoriadnej udalosti ovplyvnenej zmenou klímy. Zároveň program rieši aj otázku prieskumov a sanácie havarijných zosuvov s cieľom zníženia rizika zosuvov pôdy.

Posledná prioritná oblasť sa koncentruje na podporu aktivít zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti podnikov, zníženie energetickej náročnosti verejných budov, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na podporu efektívnych systémov centrálneho zásobovania teplom, a to s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov.

Operačný program Kvalita životného prostredia 4 310 403 249,- EUR
Z tohoKohézny fond 1 861 112 261,- EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja 1 276 787 849,- EUR
Národné spolufinancovanie 1 172 503 139,- EUR

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Kvalita životného prostredia sú Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenská inovačná a energetická agentúra a Slovenská agentúra životného prostredia.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/61-sk/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/

 

Dokumenty na stiahnutie:
Kvalita životného prostredia
Príručka k procesu vereného obstarávania
Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania

Integrovaný regionálny operačný program

logo IROP 2014-2020_verzia 01

Európska komisia schválila 18. decembra 2014 Integrovaný regionálny operačný program, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude financovaná bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Zlepší sa kvalita života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

Výsledkom programu bude zlepšenie napojenia regiónov na cestnú infraštruktúru a efektívnejšie poskytovanie verejnej osobnej dopravy s ohľadom na zníženie znečistenia ovzdušia. Vybuduje sa kompaktná sieť cyklotrás v mestách a mestských oblastiach.

Operačný program podporí oblasť sociálnej a zdravotnej infraštruktúry. V rámci sociálnej oblasti sa bude investovať do zariadení sociálnych služieb, do zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov s cieľom podpory zosúladenia rodinného a pracovného života a zvýšenia zamestnanosti žien. V rámci zdravotnej infraštruktúry budú investície nasmerované do terénnych a ambulantných sociálnych služieb, modernizácií nemocníc a vybudovanie centier zdravotnej starostlivosti.

V rámci ochrany životného prostredia bude podporená rekonštrukcia budov – zatepľovanie, modernizácia vykurovacích systémov, modernizácia osvetlenia a výťahov. Zároveň sa bude investovať aj do vodného hospodárstva (rekonštrukcia prívodov vody, budovania verejných kanalizácií a čistení odpadových vôd). Program podporí zelenú infraštruktúru prostredníctvom prirodzených prvkov, napr. vybudovaním ostrovčekov lesa, živé ploty, zelené parky, izolačná zeleň, zelené strechy, zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu.

Integrovaný regionálny operačný program  2 122 886 242,- EUR
Z tohoEurópsky fond regionálneho rozvoja  1 754 490 415,- EUR
Národné spolufinancovanie    368 395 827,- EUR

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, samosprávne kraje a mestá: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/integrovany-regionalny-operacny-program/

 

Dokumenty na stiahnutie:
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
Pracovna skupina pre pripravu irop
Komunikacná stratégia IROP

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

logo-OPII_ESIF

Európska komisia schválila dňa 28. októbra 2014 Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu je financovaná predovšetkým modernizácia dopravy, t.j. železničná, vodná a cestná doprava a oblasť zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám.

V oblasti železničnej dopravy sú financie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra určené na modernizáciu, elektrifikáciu a výstavbu železničných tratí, znižovanie bezpečnostných rizík a obnovu mobilných prostriedkov v tomto móde dopravy. Okrem toho aj na výstavbu záchytných parkovísk, prestupných terminálov železničnej osobnej dopravy a ich napojenie na cestnú sieť.

V cestnej doprave ide o výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov, budovanie inteligentných dopravných systémov, zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy, výstavbu a modernizáciu ciest I. triedy.
Nezabudlo sa ani na verejnú osobnú dopravu, kde sa investujú európske prostriedky na modernizáciu a výstavbu električkových a trolejbusových tratí, vybudovanie a modernizáciu technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD a na nákup električiek a trolejbusov.

Zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty a modernizácia a výstavba verejného prístavu v Bratislave je jedným z cieľov infraštruktúry vodnej dopravy.

Podstatou investícií v rámci informačnej spoločnosti je budovanie modernej, na občana orientovanej a efektívnej elektronizovanej verejnej správy, vytvorenie kvalitného digitálneho obsahu a umožnenie prístupu k širokopásmovému internetu a službám každému občanovi vrátane starších, hendikepovaných alebo sociálne znevýhodnených občanov.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 4 666 641 621,- EUR
Z tohoKohézny fond 2 307 139 166,- EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja 1 659 506 207,- EUR
Národné spolufinancovanie    699 996 248,- EUR

Riadiacim orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os č.7 (Informatizácia) je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/59-sk/operacny-program-integrovana-infrastruktura/ 

 

Dokumenty na stiahnutie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Communication Strategy
Komunikačná stratégia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Manuál pre informovanie a komunikáciu

Programy cezhraničnej spolupráce

Programy spolupráce sú doplnkom hlavných európskych programov, napríklad Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 alebo programov implementovaných v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach.

Program spolupráce je výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicu.

Programy vytvoria priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.

Posilní sa spolupráca medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepší sa program vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy).

Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

logo_Interreg V-A PL - SK

Program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
Európska komisia schválila dňa 12. februára 2015 program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na programové obdobie 2014 – 2020 (Interreg V-A PL – SK).

Program spolupráce Interreg V-A PL – SK 182 339 676,- EUR
Z tohoEurópsky fond regionálneho rozvoja 154 988 723,- EUR
Národné spolufinancovanie   27 350 953,- EUR

Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na programové obdobie 2014 – 2020 je Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky.
Národný orgán pre program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na programové obdobie 2014 – 2020 je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke sk.plsk.eu.

logo_Interreg V-A SK - HU

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Európska komisia schválila dňa 30. septembra 2015 program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na programové obdobie 2014 – 2020 (Interreg V-A SK – HU).

Program spolupráce Interreg V-A SK – HU  183 304 694,- EUR
Z tohoEurópsky fond regionálneho rozvoja  155 808 987,- EUR
Národné spolufinancovanie    27 495 707,- EUR

Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na programové obdobie 2014 – 2020 je Úrad predsedu vlády Maďarska, Budapešť.

Národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na programové obdobie 2014 – 2020 je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu ako aj na facebookovej stránke programu https://sk-sk.facebook.com/skhu.eu/.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-cezhranicnej-spoluprace/

 

Dokumenty na stiahntie:
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko
Interreg V-A Slovakia – Hungary Cooperation programme

Operačný program Efektívna verejná správa

EVS

Európska komisia schválila dňa 27. novembra 2014 operačný program Efektívna verejná správa, ktorý prináša pomoc z fondov EÚ na programové obdobie 2014 – 2020. Z operačného programu budú podporené aktivity, ktoré skvalitnia a zefektívnia verejnú správu a tiež oblasť súdnictva.

Služby, ktoré poskytuje štát, budú efektívne odpovedať na potreby občanov v 21. storočí a budú riešiť ich konkrétne životné situácie. Znamená to, že vybavenie bežných úkonov bude pre občana rýchlejšie, pohodlnejšie a jednoduchšie. Základné služby budú dostupné na jednom mieste, či už na jednom úrade alebo online. Podporené budú aktivity na zefektívňovanie narábania s verejnými zdrojmi, zvýšenie transparentnosti a efektivity verejného obstarávania, profesionalizáciu úradov, zefektívňovanie výberu cla a daní a tiež na podporu boja proti korupcii.

Druhou podporenou oblasťou v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa je reforma justície. Cieľom je dosiahnuť efektívnejší súdny systém a vyššiu vymáhateľnosť práva. Pre občana to bude znamenať skrátenie dĺžky súdnych konaní, zvýšenie miery vybavenosti nápadu vecí na súdoch a tiež zníženie prieťahov v konaní a administratívnej záťaže. Operačný program podporí aj alternatívne nástroje riešenia sporov a tiež poskytovanie právnej pomoci občanom.

Operačný program Efektívna verejná správa sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti a mimovládne organizácie.

Operačný program Efektívna verejná správa  335 381 024,- EUR
Z tohoEurópsky sociálny fond   278 449 284,- EUR
Národné spolufinancovanie     56 931 740,- EUR

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/63-sk/operacny-program-efektivna-verejna-sprava/

 

Dokumenty na stiahnutie:
Efektívna verejná správa
Prílohy – Efektívna verejná správa
Effective public administration
Vykonávacie rozhodnutie EK
Metodický dokument k ukazovateľom a výkonnostnému rámcu

Hide picture