Vyberte si podľa písmena: A B C D F H I K L M N P R S Š V

A

Audit trail -podrobný popis riadenia a realizácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na všetkých úrovniach zahrňujúci tok informácií, dokumentov, finančných prostriedkov a kontrolu.

B

Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

C

Certifikácia – potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly štrukturálnych fondov.

Cieľ Konvergencia (Objective „Convergence“) – jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z KF, ERDF a ESF. Cieľ Konvergencia financovaný z ERDF a ESF sa sústredí na regióny NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie 2000-2002 nedosiahne 75 % priemeru rozšírenej EÚ za rovnaké referenčné obdobie – čo je v prípade SR celé jej územie s výnimkou bratislavského kraja. Cieľ Konvergencia financovaný z KF pokryje členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) v parite kúpnej sily, vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 – 2003, nedosiahne 90% priemeru HND rozšírenej EÚ, a ktoré majú Konvergenčný program – tieto kritériá SR spĺňa. Tento cieľ je zameraný na urýchlenie štrukturálnej konvergencie oprávnených regiónov a koncentruje sa na skvalitnenie podmienok rastu a zamestnanosti vďaka investíciám do fyzických a ľudských zdrojov; inovácií a spoločnosti založenej na vedomostiach; adaptabilnosti na hospodárske a sociálne zmeny; ochranu životného prostredia; administratívnu efektívnosť. (článok 3 všeobecného nariadenia)

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (Objective „Regional competitivness and employment“) -jeden z troch cieľov kohéznej politiky EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 financovaný z ERDF a ESF. Oblasti oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, sú tie oblasti, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia (článok 6 všeobecného nariadenia) – čo je v prípade Slovenska bratislavský kraj. Tento cieľ je s výnimkou najmenej rozvinutých regiónov zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom inovácie a podpory znalostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného prostredia a zlepšovania dostupnosti, prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, ako aj rozvojom trhov práce na princípe sociálnej inklúzie (článok 3 všeobecného nariadenia).

D

Disparity (disparities) – hlavné prekážky, bariéry, ktoré je nutné prekonať, aby bol dosiahnutý cieľ stratégie. Sú výsledkom syntézy identifikovaných slabých stránok a ohrození uvedených v SWOT analýze.

De minimis – pomoc, ktorá u podnikateľa neprekročí súhrnne v prepočte 100 000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov a jej poskytnutie je v súlade s právnym predpisom spoločenstva o poskytnutí pomoci „de minimis“.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

F

Feasibility study – štúdia realizovateľnosti

Franchising -systém zmluvných vzťahov medzi firmami zahŕňajúci postúpenie práv jednej firmy druhej na predaj tovaru, napr. v prípade siete McDonald

H

Hrubý domáci produkt -základný ukazovateľ výkonnosti ekonomiky, ktorý vyjadruje hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré sa v krajine vyprodukovali v danom roku. Zahŕňa spotrebu, súkromné domáce investície, spotrebu a investície vlády a čistý vývoz (rozdiel medzi vývozom a dovozom). S hodnotou HDP sa porovnáva výška deficitu verejných financií, pretože HDP vyjadruje celkové zdroje ekonomiky a teda aj jej schopnosť splácať deficit a dlh. Pomer deficitu verejných financií k HDP je jedným z Maastrichtských kritérií.

I

Implementácia – uskutočnenie, realizácia, naplnenie; dodržanie záväzku.

Indikátor – merateľný ukazovateľ účinku a výsledkov projektu alebo akcie. Používa sa pre hodnotenie programu , priority, opatrenia, projektov a akcií. Hodnotenie sa uskutočňuje na začiatku, v priebehu realizácie a po ukončení.

Inovačné póly rastu (innovation growth poles) sú tvorené definovanými centrami osídlenia (krajské mestá, mestá sídiel okresných a obvodných úradov) a časťou území ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne (súčasťou týchto ťažísk sú okrem vyššie spomínaných centier osídlenia aj niektoré centrá, ktoré sú označované ako kohézne póly rastu) v súlade s Koncepciou územného rozvoja SR.

IT monitorovací systém (ďalej len „ITMS“) – informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s RO, OA a CO, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 EK, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF systémom.

K

Kohézne póly rastu (cohesion growth poles) -sú tvorené definovanými centrami osídlenia kohézneho významu v príslušnom území. Plnia niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce. Sú v nich sústredené rozhodujúce zariadenia lokálneho významu. Sú to predovšetkým centrá, ktoré plnia už v súčasnosti niektoré funkcie vyššieho významu aj pre priľahlé obce, a ktoré spĺňajú dobré lokalizačné faktory s dostupnosťou priľahlých obcí.

Kohézny fond (Cohesion Fund) -finančný nástroj kohéznej politiky EÚ na účely posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti Spoločenstva v záujme podpory trvalo udržateľného rozvoja (čl. 1 nariadenia o KF). Oprávnené na financovanie z KF sú tie členské štáty, ktorých HND na obyvateľa v PPS vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 2003 je nižší ako 90 % priemeru ÉU-25 (čl. 5 všeobecného nariadenia).

Konvergencia (convergence) -približovanie, vyrovnávanie úrovne. Celková konvergencia pozostáva z troch parciálnych okruhov konvergencie: nominálnej konvergencie, reálnej konvergencie a štrukturálnej konvergencie. Nominálna konvergencia (nominal convergence) je-proces začínajúci vstupom SR do ERMII v r. 2005, ukončený zavedením eura v r. 2009, resp. 2010. Podmienkou realizácie nominálnej konvergencie je splnenie Maastrichtských kritérií v oblasti verejných financií, inflácie, úrokových sadzieb a výmenného kurzu.

L

Líniové stavby – mosty, tunely, komunikačné dráhy, oporné múry, oblasť železničných tratí, koridorov, protihlukových stien, nástupných a nákladných plôch, oprava žeriavových dráh, komunikačné úseky a tunely

Lisabonská stratégia – stratégia EÚ prijatá hlavami štátov a vlád krajín Únie v Lisabone v marci roku 2000, podľa ktorej sa má Európa stať do roku 2010 najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou, ktorá bude schopná trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou. Slovenská vláda sa prihlásila k Lisabonskému procesu.

M

Malí a strední podnikatelia (MSP) -podľa Prílohy 1 nariadenia Komise (ES) č. 364/2004 z 25.februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc pre výskum a vývoj (Úradný vestník ES OJ L 63/22 28.2.2004) sa podniky členia takto: a) kategóriu mikropodnikov, malých a stredne veľkých podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktoré majú ročný obrat nepresahujúci 50 mil. EUR a/alebo celkovú ročnú hodnotu aktív nepresahujúcu 43 mil. EUR. b) v rámci kategórie MSP je malý podnik definovaný ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 10 mil. EUR. c) v rámci kategórie MSP je mikropodnik definovaný ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 2 mil. EUR.

N

Nadstavba – zmena dokončených stavieb, ktorými sa stavby zvyšujú.
NUTS – Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek.“ („Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques“ – NUTS). Je zavedená Štatistickým úradom Európskej komisie (Eurostat) v spolupráci s Národnými inštitútmi pre štatistiku, v prípade Slovenska Štatistickým úradom Slovenskej republiky. V SR sú určené úrovne NUTS (ako štatistické jednotky) na základe opatrenia Štatistického úradu SR a jeho akceptácie EUROSTAT-om nasledovne: NUTS I – Slovenská republika; NUTS II – 4 štatistické územné jednotky /• Bratislavský kraj, • Západné Slovensko (Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj), • Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj), • Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj)/; NUTS III – 8 VÚC (samosprávnych krajov); NUTS IV – 79 okresov; NUTS V – 2883 obcí.

P

Pamäťové a fondové inštitúcie -sú hlavným nositeľom, uchovávateľom a prostredkovateľom spoločenského, technického, vedeckého a kultúrneho dedičstva, poznania, poznatkov, resp. obsahu – kľúčového faktora napredovania a konkurencieschopnosti spoločnosti a územia. Tvoria základnú skupinu organizácií sprístupňujúcich národné kultúrne dedičstvo. Medzi pamäťové a fondové inštitúcie patria archívy, knižnice, múzeá, galérie, pracoviská pre ochranu pamiatkového fondu, špecializované odborné ústavy a pracoviská v oblasti kultúry, vysokých škôl, SAV, organizácie pre správu a ochranu autorských práv, ochranu duševného a priemyselného vlastníctva a pod.

Platobná jednotka – odbor finančného riadenia Agentúry napodporu regionálneho rozvoja na MVaRR SR.

Predfinancovanie – spôsob vyplácania nenávratného finančného príspevku prijímateľovi. Je poskytovane pomerne za zdroje ES a štátneho rozpočtu na základe nezaplatených účtovných dokladov predložených prijímateľom. Účtovné doklady predkladá prijímateľ priebežne a tie sú mu platobnou jednotkou pomerne vyplácané formou predfinancovania až do momentu dosiahnutia 95% z celkovej výšky príspevku na projekt.

Prístavba – zmena dokončených stavieb, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou,

R

Refundácia – spôsob vyplácania nenávratného finančného príspevku prijímateľovi. Refundácia je poskytnutá na základe uhradených účtovných dokladov predložených prijímateľom.

Riadiaci orgán – orgán poverený Slovenskou republikou pre účely riadenia podpory zo štrukturálnych fondov

S

Sektor verejnej správy – medzi subjekty verejnej správy v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy patria subjekty ústrednej správy (štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, verejné vysoké školy, iné subjekty, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedených Štatistickým úradom SR podľa § 19 až 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z.z.) a subjekty územnej samosprávy (obce alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie).

Separované rómske osady – osídlenia obývané Rómskym etnikom lokalizované na okraji mesta alebo obce. (marginalizované rómske komunity – koncentrácie Rómov, ktoré trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie; )

Segregované rómske osady – osídlenia obývané Rómskym etnikom, ktoré sú od mesta alebo obce priestorovo vzdialené , alebo oddelené prírodnou alebo umelou bariérou. ( súvisiace pojmy – osídlenie je definované ako zoskupenie minimálne troch domov obývaných rómskou populáciou, okraj obce je zadefinovaný ako koniec súvislej zástavby obce, rómske osídlenie na okraji obce je zadefinované ako zoskupenie domov, obývané rómskou populáciou a tvorí hranicu zastavanej časti obce, ).

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci „de minimis“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc „de minimis“ jednotlivým prijímateľom.

SMART metóda ( KARAT ) -metóda, podľa ktorej navrhované ciele musia byť špecifické, merateľné, akceptovateľné, realistické a časovo ohraničené

Súkromný sektor – subjekty, ktoré nespadajú pod definíciu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a to iné právnické osoby a fyzické osoby (napr. neziskové organizácie založené v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov ako zriaďovatelia špeciálnych škôl v zmysle zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov, združenia založené v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a pod.).

Š

Štátna pokladnica – orgán štátnej správy zriadený v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečujúci sústavu činností v rámci systému Štátnej pokladnice, najmä centralizáciu riadenia verejných financií, realizáciu rozpočtu subjektov verejnej správy, vedenie a správu účtov klientov a realizáciu platobného styku klientov.

V

Vedomostná ekonomika – ekonomiky vyspelých štátov sú stále viac založené na vedomostiach a informáciách. Vedomosti sú považované za zdroj ekonomického rastu, čo vedie k novému pohľadu na úlohu informácií, technológií a vzdelávania pri zvyšovaní ekonomickej výkonnosti. Pojem „vedomostná ekonomika“ vychádza z tohto plného uznania miesta vedomostí a technológií v moderných vyspelých ekonomikách. Vedomostné ekonomiky sú teda ekonomiky, ktoré sú založené priamo na tvorbe, distribúcii a použití vedomostí a informácií. Zjednodušene povedané vedomostná ekonomika je, keď firma zapojí do výroby výkonné počítače a nadanie vysokovzdelaných pracovníkov. V znalostnej ekonomike informácie a znalosti ako primárny zdroj tvorby bohatstva nahrádzajú kapitál a energiu presne tak, ako tieto pred 200 rokmi nahradili pôdu a s ňou spojenú prácu.Technologický rozvoj v druhej polovici 20. storočia transformoval ekonomiky na znalostné. Technológie a znalosti sú dnes kľúčovým faktorom hospodárskej produkcie a ekonomického rozvoja. Rozvoj vedomostnej spoločnosti, v ktorej začínajú hrať najdôležitejšiu úlohu poznatky, správne, včasné, presné a relevantné informácie môžeme pozorovať všade navôkol. Ak sa pozrieme na odraz vedomostnej spoločnosti v životoch bežných ľudí, vidíme že zjednodušuje komunikáciu medzi ľuďmi navzájom, ale aj ovládanie strojov a zariadení. Zvyšuje produktivitu práce a povznáša človeka z pozície robotníka do pozície „manažéra“ strojov a zariadení, ktoré robia namiesto neho. Vďaka tomu rastie jeho produktivita práce, mzda a za čas strávený pri práci si môže dopriať niekoľko násobne viac kvalitnejších tovarov a služieb ako tomu bolo predtým ako sa stali informácie jedným zo základných výrobných faktorov. Platí teda jednoduchý vzorec:Rozvoj Vedomostnej spoločnosti = rast životnej úrovne

Verejno-súkromné partnerstvá ( VPP alebo PPP podľa anglického názvu Public-Private Partnerships) poskytujú nové možnosti budovaniu infraštruktúry alebo iných investícií vo verejnom záujme s využitím súkromných zdrojov financovania za súčasného zvýšenia efektívnosti z pohľadu verejnej správy. Sú to projekty, pri ktorých vstupuje do partnerstva subjekt (subjekty) verejnej správy a súkromného sektora s cieľom vybudovania infraštruktúry a poskytovania služieb, obvykle zabezpečovaných sektorom verejnej správy. Projekty PPP majú niekoľko spoločných znakov. V prvom rade ide o zabezpečenie verejnej infraštruktúry a verejných služieb prostredníctvom súkromných firiem, využitím ich vlastných zdrojov a schopností, pričom súkromná firma získava trvalý tok verejných peňazí.