Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Nitra – skutočná zmena zdola

Strategicko-programovací dokument pre 62 obcí okresu Nitra a 3 obce okresu Šaľa

RRA Nitra spracovala participatívnym spôsobom za účasti kľúčových aktérov rozvoja územia nitrianskeho okresu a troch členských obcí z okresu Šaľa spoločný stategicko-plánovací dokument rozvoja územia do roku 2030. Kľúčoví aktéri rozvoja na viac ako 150 stretnutiach počas uplynulých 2 rokov identifikovali svoje potreby a prioritizovali rozvojové príležitosti v území Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra. Výsledkom je územná dohoda všetkých kľúčových aktérov rozvoja o ďalšom smerovaní územia na najbližších 7 rokov. Ide teda o skutočnú zmenu zdola, zmenu, ktorá vychádza z regiónov.

PHRSR Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra – strategická časť (PDF, 47MB)

PHRSR Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra – AKČNÉ PLÁNY OBCÍ (PDF, 3MB)

Inovujeme regióny

RRA Nitra sa dňa 21. februára zúčastnila na konferencii organizovanej združením SK8 v Piešťanoch. Na základe povedenia Nitrianskeho samosprávneho kraja prezentovala spolu s SPU Nitra inovačný potenciál Nitrianskeho kraja.

Inovácie NSK – prezentácia (PowerPoint)

Program Slovensko 2021 – 2027

Nové programové obdobie EÚ od roku 2021 do 2027 bude riadené jedným operačným programom s názvom Program Slovensko.

Program Slovensko (PDF)

Prezentácia pre certifikačnú komisiu február 2022

Prezentácia – február 2022 (.PPTX, 14MB)

Regionálne rozvojové agentúry majú skúsenosti a ponúkajú ich partnerskej dohode

IS RRA ponúka svoje skúsenosti pre zvýšenie kvality života ľudí v regiónoch Slovenska.

Banská Bystrica 7. mája (TASR) – Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) víta iniciatívu podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) rokovať o rozvoji regiónov za účasti všetkých aktérov. IS RRA ponúka svoje skúsenosti pre zvýšenie kvality života ľudí v regiónoch Slovenska. Viac

Zmluva o nájme nepoľnohospodárskych pozemkov

Zmluva č.032018 RRA Nitra Urbariát

RRA Nitra pomáha obnoviť Autocamping v Jelenci

Pomôcť miestnej samospráve lepšie hospodáriť so zvereným majetkom je cieľom projektu, ktorý v obci Jelenec realizuje Regionálna rozvojová agentúra Nitra.

Autocamping Jelenec

Od roku 1989 Autokemping v Jelenci pri Nitre postupne strácal svoju klientelu až napokon, po vyše 20 rokoch, voľakedy atraktívny, rekreačný areál takmer úplne spustol. Napriek tomu, obec dokázala túto významnú a turisticky zaujímavú lokalitu udržať vo svojom vlastníctve a v roku 2018 rozhodla o jej obnove.

Oživiť významnú miestnu turistickú lokalitu je preto cieľom projektu, ktorý v partnerstve s obcou Jelenec iniciovala a v roku 2018 začala realizovať RRA Nitra.
Hlavnou snahou projektu je naučiť miestnu samosprávu lepšie hospodáriť s obecným majetkom a efektívnejšie využívať lokálne zdroje s cieľom zlepšiť ekonomickú i sociálnu situáciu miestnych obyvateľov.

Zrekonštruovaná budova bývalej recepcie a revitalizovaný vstup do autokempingu, vrátane nového oplotenia a výsadby v bezprostrednom okolí zrekonštruovanej recepcie sú prostriedkom, pomocou ktorého obec začne komunikovať svoj zámer obnovy rekreačného areálu. Budova bude v najbližšom čase slúžiť ako turisticko-informačná kancelária, ktorú bude prevádzkovať spolu s obcou práve RRA Nitra. Jej cieľom bude prezentácia atraktivít územia a možností, ktoré okolie Jelenca poskytuje na príjemné prežitie viacdňového výletu.

Projekt finančne podporil aj Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR.

Autocamping Jelenec

Autocamping Jelenec

Zhotovenie a osadenie recepcie pre rekreačnú oblasť Remitáž v obci Jelenec

SKMBT_C25319073110500

Regionálne rozvojové agentúry v Nitrianskom kraji v roku 2018 pomáhali certifikovaným zariadeniam aj vďaka podpore z Úradu vlády SR

Značná časť zákazníkov v cestovnom ruchu hľadá autenticitu a originalitu a preto preferuje kratšie pobyty na viacerých miestach. Tieto želania zákazníkov je schopný naplniť vidiecky cestovný ruch. Základom jeho úspechu a udržateľnosti je kvalita ponúkaných služieb. Nitriansky kraj je z hľadiska prírodných podmienok a architektúry územím vhodným pre rozvíjanie tohto druhu cestovného ruchu. Je to hlavným dôvodom, pre ktorý sa Nitriansky samosprávny kraj rozhodol cielene podporovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a to zavedením prvého systémového nástroja na Slovensku – ochranná známka „Certifikované ubytovanie na vidieku“. Zavedenie systému do praxe bolo len prirodzeným pokračovaním dlhodobého úsilia kraja motivovať podnikateľov v tejto oblasti, aby skvalitňovali svoje služby a tým sa presadili na trhu.

V rámci tejto schémy kraj posudzuje a hodnotí kvalitu vidieckych ubytovacích zariadení pôsobiacich na jeho území. Certifikačný systém hodnotenia bol vyvinutý v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou Nitra v roku 2013 a doposiaľ sa nositeľmi ochrannej značky stalo takmer 50 ubytovacích zariadení vo vidieckom území Nitrianskeho kraja. Týmto nástrojom sa zároveň zabezpečuje aj marketing pre poskytovateľov ubytovacích služieb.

Certifikované zariadenia sú krajom podporované aj dotačnou schémou, cez ktorú sa môžu uchádzať o podporu svojich aktivít zameraných na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a svoju propagáciu.

V roku 2018 Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie vypracovala projekt „Podpora skvalitňovania služieb vo vidieckom cestovnom ruchu na území Nitrianskeho kraja“, na ktorý získala dotáciu od  Úradu vlády SR v rámci schémy podpory regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie zamestnanosti a vyššej pridanej hodnoty poskytovaných služieb prostredníctvom zlepšenia kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu na území Nitrianskeho kraja. Cieľ bol napĺňaný poradenskou a koordinačnou pomocou pri príprave projektových zámerov certifikovaných  zariadení  a to komunikáciou s manažmentom ubytovacích zariadení, oboznámením ich s finančnými aj nefinančnými možnosťami podpory a podporou pri spracovaním projektov.

Keďže certifikované zariadenia sú situované s rôznou hustotou po celom území kraja, na projekte spolupracovala RRA Horné Požitavie s väčšinou rozvojových agentúr pôsobiacich v kraji tak, aby bolo obsiahnuté celé jeho územie  a bola zabezpečená vyššia efektívnosť a operatívnosť. Na základe výziev vyhlásených v roku 2018 bolo rozhodnuté o podpore 36 projektov, na čom majú nemalú zásluhu aj pracovníci regionálny rozvojových agentúr spolupracujúcich na projekte „Podpora skvalitňovania služieb vo vidieckom cestovnom ruchu na území Nitrianskeho kraja“.

Agentúry budú pokračovať v tomto projekte aj v budúcnosti vyhľadávaním ďalších vhodných ubytovacích zariadení na získanie certifikácie a poskytovaním im poradenskej a koordinačnej pomoci. Skúsenosti z tohto projektu sa môžu využiť aj v iných krajoch a projekt môže poslúžiť ako overený príklad dobrej praxe pri príprave národného systému hodnotenia kvality.

Autor: Ing. Attila Tóth, RRA Južný región

Zmluva s dodávateľom zákazky Služby údržby a opravy areálu zahŕňajúce vykosenie a vyčistenie areálu, namaľovanie ohrád, úpravu terénu a výsadbu zelene

SKMBT_C25319052210510 (PDF)

« Staršie články
Hide picture