Poslanie agentúry RRA Nitra

RRA Nitra si pri svojom vzniku za svoje základné poslanie stanovila aktivizáciu ekonomického a sociálneho potenciálu a rozvoja regiónu Nitrianskeho kraja, a to najmä inštitucionálnym prepojením orgánov verejnej správy a územnej samosprávy, podnikateľskej sféry a tretieho sektora. Veríme, že takéto účelové spojenie nosných pilierov komplexného rozvoja predmetného územia jednoznačne deklaruje ideu reálneho partnerstva v praxi a záujem zainteresovaných subjektov o súčinnosť pri celkovom zveľaďovaní vlastného regiónu.

RRA Nitra sa vo svojej činnosti programovo zameriava predovšetkým na:

– komplexný rozvoj celého regiónu v súlade s obsahom operačných programov NSRR na roky 2007 -2013, realizáciu rozvojových projektov na vytváranie podmienok pre dlhodobé investovanie do regiónu z vnútorných a vonkajších zdrojov

– aktivizáciu celého regiónu v rámci získavania domácich a zahraničných grantov, rozvíjaním cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce

– podporu vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov v regióne

– poskytovanie konzultačných a informačných služieb, a to najmä poradenstva v súvislosti s využívaním pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ

– poskytovanie komplexného poradenstva a informačného servisu pri tvorbe, implementácii, riadení a monitoringu rozvojových projektov, získavaní štartovacieho kapitálu, propagačnú a osvetovú činnosť vo vzťahu k regionálnemu rozvoju