Značná časť zákazníkov v cestovnom ruchu hľadá autenticitu a originalitu a preto preferuje kratšie pobyty na viacerých miestach. Tieto želania zákazníkov je schopný naplniť vidiecky cestovný ruch. Základom jeho úspechu a udržateľnosti je kvalita ponúkaných služieb. Nitriansky kraj je z hľadiska prírodných podmienok a architektúry územím vhodným pre rozvíjanie tohto druhu cestovného ruchu. Je to hlavným dôvodom, pre ktorý sa Nitriansky samosprávny kraj rozhodol cielene podporovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a to zavedením prvého systémového nástroja na Slovensku – ochranná známka „Certifikované ubytovanie na vidieku“. Zavedenie systému do praxe bolo len prirodzeným pokračovaním dlhodobého úsilia kraja motivovať podnikateľov v tejto oblasti, aby skvalitňovali svoje služby a tým sa presadili na trhu.

V rámci tejto schémy kraj posudzuje a hodnotí kvalitu vidieckych ubytovacích zariadení pôsobiacich na jeho území. Certifikačný systém hodnotenia bol vyvinutý v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou Nitra v roku 2013 a doposiaľ sa nositeľmi ochrannej značky stalo takmer 50 ubytovacích zariadení vo vidieckom území Nitrianskeho kraja. Týmto nástrojom sa zároveň zabezpečuje aj marketing pre poskytovateľov ubytovacích služieb.

Certifikované zariadenia sú krajom podporované aj dotačnou schémou, cez ktorú sa môžu uchádzať o podporu svojich aktivít zameraných na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a svoju propagáciu.

V roku 2018 Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie vypracovala projekt „Podpora skvalitňovania služieb vo vidieckom cestovnom ruchu na území Nitrianskeho kraja“, na ktorý získala dotáciu od  Úradu vlády SR v rámci schémy podpory regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie zamestnanosti a vyššej pridanej hodnoty poskytovaných služieb prostredníctvom zlepšenia kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu na území Nitrianskeho kraja. Cieľ bol napĺňaný poradenskou a koordinačnou pomocou pri príprave projektových zámerov certifikovaných  zariadení  a to komunikáciou s manažmentom ubytovacích zariadení, oboznámením ich s finančnými aj nefinančnými možnosťami podpory a podporou pri spracovaním projektov.

Keďže certifikované zariadenia sú situované s rôznou hustotou po celom území kraja, na projekte spolupracovala RRA Horné Požitavie s väčšinou rozvojových agentúr pôsobiacich v kraji tak, aby bolo obsiahnuté celé jeho územie  a bola zabezpečená vyššia efektívnosť a operatívnosť. Na základe výziev vyhlásených v roku 2018 bolo rozhodnuté o podpore 36 projektov, na čom majú nemalú zásluhu aj pracovníci regionálny rozvojových agentúr spolupracujúcich na projekte „Podpora skvalitňovania služieb vo vidieckom cestovnom ruchu na území Nitrianskeho kraja“.

Agentúry budú pokračovať v tomto projekte aj v budúcnosti vyhľadávaním ďalších vhodných ubytovacích zariadení na získanie certifikácie a poskytovaním im poradenskej a koordinačnej pomoci. Skúsenosti z tohto projektu sa môžu využiť aj v iných krajoch a projekt môže poslúžiť ako overený príklad dobrej praxe pri príprave národného systému hodnotenia kvality.

Autor: Ing. Attila Tóth, RRA Južný región