Rubrika: Archív (strana 1 / 8)

Zvyšovanie odbornosti zamestnancov Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra  a ISSRA SR prostredníctvom certifikácie Prince 2

Zamestnankyňa Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra (RRA Nitra) sa v dňoch 5. až 7. decembra 2012 zúčastnila certifikačného kurzu projektového riadenia PRINCE 2 Foundation. RRA Nitra je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (ISRRA), ktoré sú podporované Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR). Náklady na spomínaný kurz boli hradené čiastočne z dotácie MDVRR SR a čiastočne z rozpočtu RRA Nitra. Kurz absolvovali zástupcovia všetkých agentúr zaradených do IS RRA, nakoľko problematika projektového manažmentu je každodennou súčasťou náplne práce v jednotlivých agentúrach.

PRINCE2 Foundation je intenzívny certifikačný kurz projektového manažmentu tvorený  vyváženou zmesou teórie a praktických cvičení. Jeho cieľom je objasniť účastníkom filozofiu tejto metodiky a pripraviť ich na medzinárodne platnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation. Každoročne sa kurzu zúčastnia stovky záujemcov o  riadenie v rámci štandardu IPMA a metodík PMI a PRINCE2. Kľúčovým prvkom kurzu je procesný model PRINCE2, vysvetlenie jeho stavby, prepojenia projektových aktivít, rolí a riadiacich produktov. Súčasťou prípravy je okrem samotného školenia aj štúdium formou e – learningu. Lektori sú skúsení manažéri s dlhoročnou praxou, ktorí môžu odovzdať účastníkom školenia svoje znalosti a i praktické skúsenosti.

Kurz PRINCE2 Foundation je určený pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov zabezpečenia kvality a všetkých, ktorí riadia projekty alebo sa na nich podieľajú, chcú spoznať metodiku PRINCE2 a chcú získať celosvetovo uznávaný certifikát. Kurz  je možné absolvovať v slovenskom jazyku (s použitím anglickej odbornej terminológie) alebo čisto v anglickom jazyku. Osvojená odborná terminológia v cudzom jazyku je  výhodou pre účastníkov, ktorí budú pracovať na medzinárodných projektoch. Na kurz PRINCE 2 Foundation nadväzuje Prince2 Practicioner.

Hmatateľným výstupom kurzu je medzinárodne uznávaný certifikát. Neoceniteľným prínosom pre odborníkov z regionálnych rozvojových agentúr pracujúcich na rôznych projektoch (štrukturálne fondy na národnej úrovni, finančné mechanizmy, dotačné schémy v SR i zahraničí, špecializované programy pre cezhraničnú spoluprácu, …) a disponujúcich množstvom praktických skúseností je získať ďalšie informácie a iný uhol pohľadu na prácu takú rôznorodú a s takým širokým záberom ako projektový manažment nesporne je. Zaujímavé je i porovnanie praktických skúsenosti a teoretických základov metodiky PRINCE2.

Program rozvoja vidieka – Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzýva oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2011 v termíne od 26. septembra 2011 do 24. októbra 2011 na opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí a projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na opatrenia:
3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Viac informácií o výzve nájdete na www stránke:

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4158

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2012

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle VZN č. 4/2010 vyhlasuje výzvu na podporu kultúry a športu na území NSK na rok 2012 a v zmysle VZN č.3/2010 výzvu „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2012. Výzvy sú stále aktuálne. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10. 2011.

Viac informácií o jednotlivých výzvach nájdete na:

Výzva na obnovu kultúrnych pamiatok: http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=6331

Výzva na podporu kultúry a športu: http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=6327

Zapojte sa aj Vy do nových projektov programu ESPON 2013

24.8.2011 bola otvorená nová výzva na predkladanie návrhov na projekty v rámci programu ESPON 2013. Celkový rozpočet výzvy je vyše 7 miliónov euro. Uzávierka podávania prihlášok je 20. október 2011. V jednotlivých prioritách sú vypísané sú tieto témy:

Priorita 1 – Projekty aplikovaného výskumu:
– Európske susedné regióny (rozpočet 750 000 €)
– Malé a stredne veľké mestá vo funkčných mestských regiónoch (rozpočet 650 000 €)
– Územný rozmer chudoby a sociálnej exklúzie v Európe (rozpočet 750 000 €)
– Ekonomická kríza: pružnosť regiónov (rozpočet 759 153 €)

Priorita 2 – Cielené analýzy
– Rastové póly v juhovýchodnej Európe (rozpočet 360 000 €)
– Kľúčové indikátory pre teritoriálnu kohéziu a územné plánovanie (rozpočet 360 000 €)
– Obývateľné krajinné štruktúry pre udržateľný územný rozvoj (rozpočet 379 796,09 €)
– Krajinná stratégia pre park troch krajín (360 000 €)
– Severné more – Rozširovanie transnárodných výsledkov ( 340 000 €)

Priorita 3 – Projekty vedeckej platformy a nástrojov:
– Územný monitoring a reporting Euróspkej únie (rozpočet 598 000 €)
– ESPON atlas európskych územných štruktúr a dynamiky (rozpočet 150 000 €)
– Rozpoznávanie územných potenciálov a výziev (rozpočet 350 000 €)
– Súbor informácií o území pre programy ERDF (rozpočet 500 000 €)
– ESPON online mapovací nástroj (rozpočet 150 000 €)
– Územný monitoring v európskom makroregióne – overenie na regióne Baltického mora (rozpočet 360 000 €)

Všetky dokumenty súvisiace s aktuálnou výzvou, vrátane procedúry pre podanie prihlášky, podmienok a posudzovacích kritérií nájdete na oficiálnych stránkach programu ESPON

Zdroj: http://www.urbion.sk/zapojte-sa-aj-vy-do-novych-projektov-programu-espon-2013/

Možnosť rezidenčného pobytu v Rotterdame

Košice 2013, n.o. a Creative Factory Rotterdam na základe spolupráce v rámci medzinárodnej rezidenčnej siete European Creative Business Network (ECBN)  v roku 2011 vyhlasujú výzvu pre subjekty zo Slovenska pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu. V rámci výzvy sa môžu subjekty uchádzať o rezidenčný pobyt v Creative Factory v Rotterdame, Holandsko http://www.creativefactory.nl/ Pobyt im umožní rozšíriť svoje pôsobenie v zahraničí, umožní im hľadať vhodných partnerov pre spoluprácu na vlastných projektoch, získať medzinárodné skúsenosti a spoznať oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Holandsku. Viac informácií nájdete na  http://www.kosice2013.sk/sk/clanok/vyzva-rezidencny-pobyt-v-rotterdame .

Výzva na predkladanie návrhov partnerstiev pre pripravovaný národný projekt Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity

Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejňuje výzvu na výber partnerov do národného projektu Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity.

Viac informácií o výzve nájdete na:

http://www.fsr.gov.sk/sk/programove-obdobie-2007-2013/aktuality-7/vyzva-na-predkladanie-navrhov-partnerstiev-pre-pripravovany-narodny-projekt-standardizacia-sluzieb-a-rozsirovanie-siete-komunitnych-centier-pre-marginalizovane-romske-komunity-2.ews

Výzva – cezhraničný program HUSK

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom Programu na Slovensku vyhlasujú dňa 23. júna 2011 4. výzvu na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK.

Viac informácií o výzve nájdete na:

http://www.husk-cbc.eu/sk/aktualna_vzva

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok č. OPSRCR/2011/03

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. októbra 2011 do 14:00 hod.

Zdroj: www.mpsr.sk

Vyhlásenie 4. výzvy Programu Európskej Teritoriálnej Spolupráce Stredná Európa

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán Programu Európskej Teritoriálnej Spolupráce Stredná Európa informuje, že Riadiaci orgán Programu Stredná Európa vyzýva verejné a súkromné organizácie aktívne v rámci regiónov Slovenskej republiky ako aj celého územia programu Stredná Európa, aby predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ERDF v rámci 4. výzvy na predkladanie projektových návrhov, na vymedzené oblasti intervencie č. 1.3, 2.4, 3.4, 4.1 a 4.3. Výzva je vyhlásená ku dňu 10. júna 2011 a bude otvorená do 14. októbra 2011.

Priorita 1– Uľahčenie inovácií v Strednej Európe
1.3 Podpora rozvoja poznatkov

Priorita 2 – Zlepšenie dostupnosti Strednej Európy a v rámci nej
2.4 Podporenie informačných a komunikačných technológií a alternatívnych riešení posilňovania prístupu

Priorita 3 – Zodpovedné využívanie životného prostredia
3.4 Podpora environmentálne priaznivých technológií a aktivít

Priorita 4 – Zvyšovanie konkurencieschopnosti a atraktivity miest a regiónov
4.1 Rozvoj polycentrických sídelných štruktúr a územná spolupráca
4.3 Využitie kultúrnych zdrojov pre atraktívnejšie mestá a regióny

Na výzvu bude poskytnuté minimálne 22,5 mil. EUR zo zdrojov ERDF. Tato čiastka bude navýšená v prípade, že sa uvoľnia prostriedky pridelené na už schválené projekty z predchádzajúcich výziev. Všetky informácie a dokumenty k 4. výzve nájdete na stránke programu www.central2013.eu, prípadne na stránke MŽP SR www.minzp.sk v časti Stredná Európa, alebo môžete kontaktovať pracovníkov kontaktného miesta Programu Stredná Európa pre Slovenskú republiku.

Výzva nadačného fondu Slovak Telecom a nadácie Intenda

Výzva „Podpora znevýhodnených skupín“

Nadačný fond Slovak Telekom a nadácia Intenda vyhlasuje výzvu v rámci programu „Podpora znevýhodnených skupín“

Zámerom programu Podpory znevýhodnených skupín je zvýšiť šance na plnohodnotný život pre mladých ľudí s telesným mentálnym alebo zmyslovým znevýhodnením a pre ľudí žijúcich v sociálnej izolácii a sociálne znevýhodnených ľudí. Ako prostriedok k vytváraniu podmienok pre dôstojný život, ale aj ako „most“ k vzájomnému porozumeniu a zblíženiu sa týchto znevýhodnených skupín obyvateľstva s bežnou populáciou (k integrácii) v tomto programe slúžia informačné a komunikačné technológie.

Termín uzávierky: 1.8.2011

Maximálna výška podpory: 5000 EUR

Podrobné informácie a formuláre nájdete TU

Staršie články
Hide picture