Rubrika: Operačné programy 2007-2013 (strana 1 / 3)

Operačný program Bratislavský kraj

Globálnym cieľom OP BK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život.

Dôležité dokumenty:

Operačný program Bratislavský kraj

Programový manuál – Operačný program Bratislavský kraj

Operačný program Bratislavský kraj|Operational Programme Bratislava Region

[lang_sk]Globálnym cieľom OP BK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život.

Dôležité dokumenty:

Operačný program Bratislavský kraj

Programový manuál – Operačný program Bratislavský kraj [/lang_sk]

[lang_en]The global objective of OP BR is growth of employment, decrease of unemployment, social inclusion and capacity building.

Important document:

Operational programme Bratislava region [/lang_en]

Operačný program Doprava|Operational Programme Transport

[lang_sk]Globálnym cieľom OPD je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Dôležité dokumenty:

Operačný program Doprava

Programový manuál – operačný program Doprava[/lang_sk]

[lang_en]The global aim of OPT is the support of the sustainable mobility through the development of transport infrastructure and the development of public passenger transport.

Important document:

Operational Programme Transport

annex1 – Operational Programme Transport[/lang_en]

Operačný program Doprava

Globálnym cieľom OPD je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Dôležité dokumenty:

Operačný program Doprava

Programový manuál – operačný program Doprava

Operačný program Informatizácia spoločnosti|Operational Programme Informatisation of Society

[lang_sk]Globálnym cieľom operačného programu je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky

Dôležité dokumenty:

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Programový manuál Informatizácia spoločnosti[/lang_sk]

[lang_en]Global objective is to create an inclusive information society as a tool for development of a high-performance knowledge-based economy.

Important document:

Operational Programme Informatisation of Society[/lang_en]

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Globálnym cieľom operačného programu je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky

Dôležité dokumenty:

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Programový manuál Informatizácia spoločnosti

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast|Operational programme Competitiveness and Economic Growth

[lang_sk]Globálnym cieľom je OP KaHR je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Dôležité dokumenty:

OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Programový manuál – OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast[/lang_sk]

[lang_en]The global objective of the OP CEG is to ensure growth of industry and services competitiveness.

Important document:

Operational Programme Competitiveness and Economic Growth[/lang_en]

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Globálnym cieľom je OP KaHR je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Dôležité dokumenty:

OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Programový manuál – OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Regionálny operačný program|Regional Operational Programme

[lang_sk]Globálnym cieľom regionálneho operačného programu je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch.

Dôležité dokumenty:

Regionálny operačný program

Programový manuál v ROP[/lang_sk]

[lang_en]The global gole of ROP is increasing of availability and quality of the civil infrastructure and amenities of the territory in the regions.

Important document:

Regional Operational Programme[/lang_en]

Regionálny operačný program

Globálnym cieľom regionálneho operačného programu je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch.

Dôležité dokumenty:

Regionálny operačný program

Programový manuál v ROP

Staršie články
Hide picture