Programy spolupráce sú doplnkom hlavných európskych programov, napríklad Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 alebo programov implementovaných v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach.

Program spolupráce je výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicu.

Programy vytvoria priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.

Posilní sa spolupráca medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepší sa program vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy).

Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

logo_Interreg V-A PL - SK

Program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
Európska komisia schválila dňa 12. februára 2015 program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na programové obdobie 2014 – 2020 (Interreg V-A PL – SK).

Program spolupráce Interreg V-A PL – SK 182 339 676,- EUR
Z tohoEurópsky fond regionálneho rozvoja 154 988 723,- EUR
Národné spolufinancovanie   27 350 953,- EUR

Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na programové obdobie 2014 – 2020 je Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky.
Národný orgán pre program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko na programové obdobie 2014 – 2020 je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke sk.plsk.eu.

logo_Interreg V-A SK - HU

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Európska komisia schválila dňa 30. septembra 2015 program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na programové obdobie 2014 – 2020 (Interreg V-A SK – HU).

Program spolupráce Interreg V-A SK – HU  183 304 694,- EUR
Z tohoEurópsky fond regionálneho rozvoja  155 808 987,- EUR
Národné spolufinancovanie    27 495 707,- EUR

Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na programové obdobie 2014 – 2020 je Úrad predsedu vlády Maďarska, Budapešť.

Národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na programové obdobie 2014 – 2020 je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu ako aj na facebookovej stránke programu https://sk-sk.facebook.com/skhu.eu/.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-cezhranicnej-spoluprace/

 

Dokumenty na stiahntie:
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko
Interreg V-A Slovakia – Hungary Cooperation programme