logo-OPII_ESIF

Európska komisia schválila dňa 28. októbra 2014 Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu je financovaná predovšetkým modernizácia dopravy, t.j. železničná, vodná a cestná doprava a oblasť zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám.

V oblasti železničnej dopravy sú financie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra určené na modernizáciu, elektrifikáciu a výstavbu železničných tratí, znižovanie bezpečnostných rizík a obnovu mobilných prostriedkov v tomto móde dopravy. Okrem toho aj na výstavbu záchytných parkovísk, prestupných terminálov železničnej osobnej dopravy a ich napojenie na cestnú sieť.

V cestnej doprave ide o výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov, budovanie inteligentných dopravných systémov, zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy, výstavbu a modernizáciu ciest I. triedy.
Nezabudlo sa ani na verejnú osobnú dopravu, kde sa investujú európske prostriedky na modernizáciu a výstavbu električkových a trolejbusových tratí, vybudovanie a modernizáciu technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD a na nákup električiek a trolejbusov.

Zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty a modernizácia a výstavba verejného prístavu v Bratislave je jedným z cieľov infraštruktúry vodnej dopravy.

Podstatou investícií v rámci informačnej spoločnosti je budovanie modernej, na občana orientovanej a efektívnej elektronizovanej verejnej správy, vytvorenie kvalitného digitálneho obsahu a umožnenie prístupu k širokopásmovému internetu a službám každému občanovi vrátane starších, hendikepovaných alebo sociálne znevýhodnených občanov.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 4 666 641 621,- EUR
Z tohoKohézny fond 2 307 139 166,- EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja 1 659 506 207,- EUR
Národné spolufinancovanie    699 996 248,- EUR

Riadiacim orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os č.7 (Informatizácia) je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/59-sk/operacny-program-integrovana-infrastruktura/ 

 

Dokumenty na stiahnutie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Communication Strategy
Komunikačná stratégia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Manuál pre informovanie a komunikáciu