PRV SR 2014 - 2020

Európska komisia schválila 13. februára 2014 Program rozvoja vidieka, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude posilnená konkurencieschopnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva a to i formou financovania odborných školení, kurzov a poradenských služieb. Zámerom je zvýšiť odbornosť jednotlivých poľnohospodárov, spracovateľov a prijímateľov pomoci z fondov EÚ.

Investíciami do skladovania, spracovania, uvádzania výrobkov na trh bude podporená celková výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskych podnikov.

Z operačného programu bude financovaná výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest a prístupu k lesnej pôde, modernizácia a oprava odvodňovacích systémov a kanálov.

Nezabudlo sa ani na mladých podnikateľov resp. podporu podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby, ale aj podporu malých poľnohospodárskych podnikov. Investície budú smerované do vidieckeho cestovného ruch a agroturistiky.

Finančné prostriedky pôjdu do obnovy dedín vo vidieckych oblastiach a to najmä na miestne kanalizácie, vodovody, miestne komunikácie, mosty, lávky, zastávky. Aktivity budú smerovať aj na zmenu vzhľadu a úpravu obcí, tvorbu verejných priestranstiev námestí a parkov. Priestor dostane aj budovanie širokopásmového internetu, vrátane zriadení verejne prístupných miest.

Program rozvoja vidieka 2 099 199 696,- EUR
Z tohoEurópsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1 559 691 844,- EUR
Štátny rozpočet SR    539 507 852,-  EUR

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/program-rozvoja-vidieka/

 

Dokumenty na stiahnutie:
Program rozvoja vidieka