logo OPRH 2014-2020_verzia 01

Európska komisia schválila 15. júla 2015 Operačný program Rybné hospodárstvo, ktorý predstavuje pomoc z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude financovaná podpora trvalo udržateľného a konkurencieschopného rozvoja rybného hospodárstva s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia, ako aj podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky Európskej únie pre oblasť zberu údaj a kontroly.

Investície budú smerovať do modernizácie existujúcich rybochovných zariadení/rybníkov, obstarania potrebných technológií, výrobných objektov, podporené bude aj budovanie nových rybochovných zariadení/rybníkov.

V rybnikárstve je nevyhnutné podporiť odbahňovanie vodných plôch, ktoré slúžia na hospodársky chov rýb, zlepšovať chovné podmienky a zvýšiť produktivitu rybníkov s ohľadom na životné prostredie. Prostriedky budú smerovať aj do doplnkových činností napríklad na rozvoj rybárskej turistiky.

Operačný program umožní propagáciu produktov rybného hospodárstva formou propagačných kampaní, čo by malo pozitívne ovplyvniť spotrebu rýb na Slovensku. Zároveň umožní chovateľom rýb s kvalitnou produkciou posilniť ich pozíciu na trhu.

Aktivity financované z operačného programu zabezpečia rast konkurencieschopnosti a domácej produkcie vrátane spracovania a zvýšenia kvality produktov. Tieto investície nepriamo prispievajú k podpore zamestnanosti a podpore rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Operačný program Rybné hospodárstvo  20 832 779,- EUR
Z tohoEurópsky námorný a rybársky fond  15 785 000,- EUR
Národné finančné prostriedky    5 047 779,- EUR

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo je Pôdohospodárska platobná agentúra.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/66-sk/operacny-program-rybne-hospodarstvo/

 

Dokumenty na stiahnutie:
Rybné hospodárstvo
Operation programme fisheries