EVS

Európska komisia schválila dňa 27. novembra 2014 operačný program Efektívna verejná správa, ktorý prináša pomoc z fondov EÚ na programové obdobie 2014 – 2020. Z operačného programu budú podporené aktivity, ktoré skvalitnia a zefektívnia verejnú správu a tiež oblasť súdnictva.

Služby, ktoré poskytuje štát, budú efektívne odpovedať na potreby občanov v 21. storočí a budú riešiť ich konkrétne životné situácie. Znamená to, že vybavenie bežných úkonov bude pre občana rýchlejšie, pohodlnejšie a jednoduchšie. Základné služby budú dostupné na jednom mieste, či už na jednom úrade alebo online. Podporené budú aktivity na zefektívňovanie narábania s verejnými zdrojmi, zvýšenie transparentnosti a efektivity verejného obstarávania, profesionalizáciu úradov, zefektívňovanie výberu cla a daní a tiež na podporu boja proti korupcii.

Druhou podporenou oblasťou v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa je reforma justície. Cieľom je dosiahnuť efektívnejší súdny systém a vyššiu vymáhateľnosť práva. Pre občana to bude znamenať skrátenie dĺžky súdnych konaní, zvýšenie miery vybavenosti nápadu vecí na súdoch a tiež zníženie prieťahov v konaní a administratívnej záťaže. Operačný program podporí aj alternatívne nástroje riešenia sporov a tiež poskytovanie právnej pomoci občanom.

Operačný program Efektívna verejná správa sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti a mimovládne organizácie.

Operačný program Efektívna verejná správa  335 381 024,- EUR
Z tohoEurópsky sociálny fond   278 449 284,- EUR
Národné spolufinancovanie     56 931 740,- EUR

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/63-sk/operacny-program-efektivna-verejna-sprava/

 

Dokumenty na stiahnutie:
Efektívna verejná správa
Prílohy – Efektívna verejná správa
Effective public administration
Vykonávacie rozhodnutie EK
Metodický dokument k ukazovateľom a výkonnostnému rámcu