OPTP

Európska komisia schválila 15. decembra 2014 Operačný program Technická pomoc, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude financovaná oblasť vytvorenia odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu EŠIF s dôrazom na zvýšenie kvality administratívnych kapacít (AK).

Operačný program zabezpečí stabilný rámec pre realizáciu programov EŠIF, vytvorený zo stabilných a kvalitných administratívnych kapacít. Jednotný systém riadenia pracovného výkonu AK na všetkých riadiacich, implementačných a kontrolných úrovniach prispeje k zníženiu ich fluktuácie. Na základe transparentného systému riadenia, regulácie, kontroly a auditu EŠIF bude prebiehať plynulá implementácia programového obdobia 2014-2020.

Realizácia projektov v rámci operačného programu sa odzrkadlí vo vyššej kvalite a efektívnosti riadenia EŠIF, vyššej plynulosti čerpania počas celého programového obdobia, ako aj zvýšení kvality a efektívnosti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Zároveň bude prebiehať príprava strategických, analytických a koncepčných dokumentov na využívanie finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie po roku 2020.

Podporia sa tiež efektívne formy komunikácie a výmena informácií medzi jednotlivými subjektmi zapojenými do systému riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu EŠIF.

Operačný program podporí vývoj, úpravu a prevádzku informačných systémov, čím sa zabezpečí zvýšenie ich kvality a dostupnosti. Rozvinie komunikáciu prostredníctvom elektronických technológií, čo prispeje k zníženiu administratívnej záťaže.

Operačný program Technická pomoc  187 143 427,- EUR
Z tohoEurópsky fond regionálneho rozvoja  159 071 912,- EUR
Národné spolufinancovanie    28 071 515,- EUR

 

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/64-sk/operacny-program-technicka-pomoc/

 

Dokumenty na stiahnutie:
OP Technická pomoc
Prílohy Technická pomoc
Aktualizácia návrhu Záverečnej správy k ex ante hodnoteniu OP TP