logo IROP 2014-2020_verzia 01

Európska komisia schválila 18. decembra 2014 Integrovaný regionálny operačný program, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude financovaná bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Zlepší sa kvalita života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

Výsledkom programu bude zlepšenie napojenia regiónov na cestnú infraštruktúru a efektívnejšie poskytovanie verejnej osobnej dopravy s ohľadom na zníženie znečistenia ovzdušia. Vybuduje sa kompaktná sieť cyklotrás v mestách a mestských oblastiach.

Operačný program podporí oblasť sociálnej a zdravotnej infraštruktúry. V rámci sociálnej oblasti sa bude investovať do zariadení sociálnych služieb, do zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov s cieľom podpory zosúladenia rodinného a pracovného života a zvýšenia zamestnanosti žien. V rámci zdravotnej infraštruktúry budú investície nasmerované do terénnych a ambulantných sociálnych služieb, modernizácií nemocníc a vybudovanie centier zdravotnej starostlivosti.

V rámci ochrany životného prostredia bude podporená rekonštrukcia budov – zatepľovanie, modernizácia vykurovacích systémov, modernizácia osvetlenia a výťahov. Zároveň sa bude investovať aj do vodného hospodárstva (rekonštrukcia prívodov vody, budovania verejných kanalizácií a čistení odpadových vôd). Program podporí zelenú infraštruktúru prostredníctvom prirodzených prvkov, napr. vybudovaním ostrovčekov lesa, živé ploty, zelené parky, izolačná zeleň, zelené strechy, zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu.

Integrovaný regionálny operačný program  2 122 886 242,- EUR
Z tohoEurópsky fond regionálneho rozvoja  1 754 490 415,- EUR
Národné spolufinancovanie    368 395 827,- EUR

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, samosprávne kraje a mestá: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/integrovany-regionalny-operacny-program/

 

Dokumenty na stiahnutie:
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
Pracovna skupina pre pripravu irop
Komunikacná stratégia IROP