Európska komisia schválila 28. októbra 2014 Operačný program Výskum a inovácie, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Prostriedky operačného programu sú určené na technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov najmä v menej rozvinutých regiónoch. Podporená bude účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce a zvyšovanie výskumnej činnosti.

Z európskych prostriedkov operačného programu budú financované aj výskumno-vzdelávacie, inovačné a podnikateľské kapacity v Bratislavskom kraji. Zvýšia sa súkromné investície do budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave.

Podpora podnikateľského sektora patrí medzi hlavné priority financovania s dôrazom na zvyšovanie pridanej hodnoty, stimulovanie rastu a tvorby pracovných miest. Podpora bude zameraná aj na znevýhodnené sociálne skupiny (ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím, Rómovia).

Operačný program Výskum a inovácie  3 707 210 258,- EUR
Z tohoEurópsky fond regionálneho rozvoja  2 266 776 537,- EUR
Národné spolufinancovanie  1 440 433 721,- EUR

Riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a inovácie je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Výskum a inovácie sú Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Výskumná agentúra.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/52-sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/

 

Dokumenty na stiahnutie:
OP Výskum a inovácie
Systém monitorovania a hodnotenia OP Výskum a inovácie
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR