Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 3. júla 2014 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená výzva s názvom „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“ (kód výzvy ROP-1.1-2014/01).

http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=55&page=