Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie

vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie,

kód výzvy OPŽP-PO3-14-1.

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať

od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach

tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.Výzva s kompletnou dokumentáciou sa nachádza v časti Výzvy/Aktuálne-výzvy/

Výzva OPŽP-PO3-14-1 z 04. 07. 2014