Autor: zlatosova (strana 1 / 13)

Zmluva o nájme nepoľnohospodárskych pozemkov

Zmluva č.032018 RRA Nitra Urbariát

Zhotovenie a osadenie recepcie pre rekreačnú oblasť Remitáž v obci Jelenec

SKMBT_C25319073110500

Regionálne rozvojové agentúry v Nitrianskom kraji v roku 2018 pomáhali certifikovaným zariadeniam aj vďaka podpore z Úradu vlády SR

Značná časť zákazníkov v cestovnom ruchu hľadá autenticitu a originalitu a preto preferuje kratšie pobyty na viacerých miestach. Tieto želania zákazníkov je schopný naplniť vidiecky cestovný ruch. Základom jeho úspechu a udržateľnosti je kvalita ponúkaných služieb. Nitriansky kraj je z hľadiska prírodných podmienok a architektúry územím vhodným pre rozvíjanie tohto druhu cestovného ruchu. Je to hlavným dôvodom, pre ktorý sa Nitriansky samosprávny kraj rozhodol cielene podporovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a to zavedením prvého systémového nástroja na Slovensku – ochranná známka „Certifikované ubytovanie na vidieku“. Zavedenie systému do praxe bolo len prirodzeným pokračovaním dlhodobého úsilia kraja motivovať podnikateľov v tejto oblasti, aby skvalitňovali svoje služby a tým sa presadili na trhu.

V rámci tejto schémy kraj posudzuje a hodnotí kvalitu vidieckych ubytovacích zariadení pôsobiacich na jeho území. Certifikačný systém hodnotenia bol vyvinutý v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou Nitra v roku 2013 a doposiaľ sa nositeľmi ochrannej značky stalo takmer 50 ubytovacích zariadení vo vidieckom území Nitrianskeho kraja. Týmto nástrojom sa zároveň zabezpečuje aj marketing pre poskytovateľov ubytovacích služieb.

Certifikované zariadenia sú krajom podporované aj dotačnou schémou, cez ktorú sa môžu uchádzať o podporu svojich aktivít zameraných na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a svoju propagáciu.

V roku 2018 Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie vypracovala projekt „Podpora skvalitňovania služieb vo vidieckom cestovnom ruchu na území Nitrianskeho kraja“, na ktorý získala dotáciu od  Úradu vlády SR v rámci schémy podpory regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie zamestnanosti a vyššej pridanej hodnoty poskytovaných služieb prostredníctvom zlepšenia kvality zariadení vidieckeho cestovného ruchu na území Nitrianskeho kraja. Cieľ bol napĺňaný poradenskou a koordinačnou pomocou pri príprave projektových zámerov certifikovaných  zariadení  a to komunikáciou s manažmentom ubytovacích zariadení, oboznámením ich s finančnými aj nefinančnými možnosťami podpory a podporou pri spracovaním projektov.

Keďže certifikované zariadenia sú situované s rôznou hustotou po celom území kraja, na projekte spolupracovala RRA Horné Požitavie s väčšinou rozvojových agentúr pôsobiacich v kraji tak, aby bolo obsiahnuté celé jeho územie  a bola zabezpečená vyššia efektívnosť a operatívnosť. Na základe výziev vyhlásených v roku 2018 bolo rozhodnuté o podpore 36 projektov, na čom majú nemalú zásluhu aj pracovníci regionálny rozvojových agentúr spolupracujúcich na projekte „Podpora skvalitňovania služieb vo vidieckom cestovnom ruchu na území Nitrianskeho kraja“.

Agentúry budú pokračovať v tomto projekte aj v budúcnosti vyhľadávaním ďalších vhodných ubytovacích zariadení na získanie certifikácie a poskytovaním im poradenskej a koordinačnej pomoci. Skúsenosti z tohto projektu sa môžu využiť aj v iných krajoch a projekt môže poslúžiť ako overený príklad dobrej praxe pri príprave národného systému hodnotenia kvality.

Autor: Ing. Attila Tóth, RRA Južný región

12. ročník grantového programu Zelené oázy

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Grantový program podporuje

 • environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych,
 • projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode,
 • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné a zeleninové kultúry),
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné, školské, komunitné a pod.),
 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov
 • zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu a vodáckej turistiky a pod.),
 • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
 • prezentáciu lokálnych produktov,
 • zriadenie vhodných ukážkových priestorov a podpora chovu malých hospodárskych zvierat v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
 • sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest.

Kto môže žiadať o grant

 • registrované mimovládne neziskové organizácie
 • základné a stredné školy a učilištia
 • centrá voľného času a komunitné centrá
 • mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Výška grantu: 1 000 – 5 000 eur

Do 11. decembra 2017 zašlite vyplnený formulár žiadosti:

Bojovať proti korupcii chce vláda aj opatreniami pri čerpaní eurofondov

Prispieť k zvýšeniu efektívnosti a transparentnosti pri čerpaní eurofondov má súbor opatrení z dielne podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Vyčerpaných je aktuálne zhruba 6 % európskych prostriedkov určených do roku 2020.        Premiér Robert Fico (Smer-SD) na včerajšej tlačovej konferencii v Bratislave pripomenul svoju nedávnu výzvu starostom a primátorom, že majú nahlasovať akékoľvek podozrenia z korupčného správania. Podporiť oznamovateľov korupcie má aj pripravovaná legislatíva.        „Na jednej strane povzbudzujeme tých, ktorí sa zúčastňujú na mechanizmoch poberania peňazí z európskych fondov, ale je správne, aby sme aj my z pozície vlády SR, a najmä z pozície podpredsedu vlády prišli s viacerými opatreniami, ktoré zabezpečia, že v tejto oblasti bude možnosť korupčného správania významne obmedzená,“ uviedol Fico.        Pellegrini informoval, že parlament bude na aktuálnej schôdzi rozhodovať o novele zákona o eurofondoch. Tá prináša okrem iného zavedenie povinnej menšiny štátu v monitorovacích výboroch, ktoré kontrolujú ministerstvá a operačné programy pri implementácii eurofondov. Väčšinu v nich bude tvoriť tretí sektor, profesijné organizácie a samosprávy.        Právna norma zároveň jasnejšie definuje použitie dvojkolových výziev. Žiadatelia budú najskôr v prvom kole predkladať len ideové zámery a až keď s nimi uspejú, investujú ďalšie zdroje do prípravy finančne náročných projektov. Proces sa tak má podľa vicepremiéra zjednodušiť, stransparentniť a zlacniť najmä pre samosprávy a menšie firmy.        Ďalším novým opatrením je zjednodušenie vykazovania výdavkov. Priestor na korupčné správanie totiž vidí Pellegrini nielen pri samotnom prideľovaní eurofondov, ale aj pri jeho kontrole. Zákon preto umožní v čo najväčšej miere využiť paušálne výdavky vo forme percenta zo sumy.        Podpredseda vlády tiež pripomenul, že jeho úrad spustil projekt v spolupráci s neziskovým sektorom. Jeho zástupcovia sa budú môcť vďaka vyčlenenej sume 250.000 eur podieľať na príprave výziev, vyhodnocovaní a kontrole projektov. „Je to výrazná zmena, keď púšťame priamo dovnútra tretí sektor. Prvotným lídrom je ministerstvo životného prostredia, ktoré už takýchto nominantov vo svojom rezorte má,“ priblížil.       Úrad vicepremiéra navyše zverejnil v strojovej verzii dáta o čerpaní eurofondov z informačného systému. Za kľúčové pripravované opatrenie Pellegrini označil automatické náhodné prideľovanie hodnotiteľov projektov a ich povinné zverejňovanie. Zámerom je aj znížiť administratívne výdavky spojené s verejným obstarávaním.   Pellegrini zároveň informoval, že čerpanie eurofondov v programovom období 2014 až 2020 narastá každý mesiac a aktuálne prevyšuje 6 %. Výzvy, ktoré boli doteraz vyhlásené, zahŕňajú viac ako 10 miliárd eur z 15-miliardového balíka a zazmluvnených je vyše 22 % z celkovej sumy.        Ak sa riadiace orgány operačných programov odchýlia od stanovených cieľov o viac ako 20 %, tento rok môže byť na ne prvýkrát uvalená nútená správa. „Sú ministerstvá, ktoré opakovane rušia výzvy, naťahujú čas. Ak to ešte budeme vnímať niekoľko mesiacov, prikročíme k sankčným mechanizmom,“ avizoval Fico.

 

Nové výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu

Dňa 22.12.2016 spúšťa Ministerstvo pôdohospodárstva SR 3 nové výzvy pre mestá a obce dvojkolovým systémom hodnotenia.

Slovensko donedávna čerpalo eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) len na úrovni necelého jedného percenta. Na program má pritom vyčlenených 2,1 miliardy eur. Nové výzvy sú zamerané na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební za 35,6 mil. eur, zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní za 98,8 mil. eur a zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, najmä cyklistickej dopravy za 24 mil. eur. Viac informácií o nových výzvach získate tu:

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

 

Predchádzajúce výzvy, ktoré boli z programu IROP vyhlásené začiatkom novembra 2016 boli zamerané na rozšírenie kapacít materských škôl za 79,8 mil. eur, zlepšenie dostupnosti k medzinárodnej cestnej sieti TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému za 144,9 mil. eur a zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za 33,1 mil. eur. Celkovo ide o  viac ako 416 miliónov eur.

 

Peter Pellegrini: Investície pre regióny a internet všetkým

Na príchod nových investícií do menej rozvinutých regiónov, dôsledné napĺňanie už prijatých akčných plánov a využitie 15 miliárd eur zo štrukturálnych fondov na zvýšenie kvality života na Slovensku sa zameria v roku 2017 podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Zároveň odštartuje proces odstraňovania bielych miest (miest bez internetu) a rozširovania prístupu k moderným technológiám na Slovensku.

Napriek tomu, že nezamestnanosť na Slovensku klesá, stále existujú regióny, ktoré nie sú príliš atraktívne pre príchod nových investorov. Práve preto je jednou z priorít úradu podpredsedu vlády SR cielene pomôcť menej rozvinutým regiónom, zvyšovať v nich zamestnanosť a zlepšovať kvalitu života ľudí dôsledným napĺňaním už prijatých akčných plánov. „Jedným z hlavných zdrojov financovania rozvoja sú európske peniaze, ktoré máme k dispozícii, a práve v roku 2017 očakávam razantné a dynamické zvýšenie čerpania štrukturálnych fondov, „uviedol dnes na tlačovej konferencii vicepremiér pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. „Pre toto programové obdobie máme jedinečnú šancu v podobe 15 miliárd EUR, ktoré môžu výrazne zmeniť kvalitu a celkovo obraz nášho Slovenska, “ zdôraznil.

Veľké množstvo týchto peňazí poputuje do menej rozvinutých regiónov. „Zároveň plánujeme legislatívne rozšíriť počet týchto menej rozvinutých okresov o ďalších päť, v ktorých sme identifikovali, že potrebujú špecifický prístup zo strany vlády,“ uviedol P. Pellegrini.

Pre kvalitu života je dôležitá nielen infraštruktúra cestná, železničná či dopravná, ale aj digitálna. „Som veľmi rád, že po veľmi ťažkých rokovaniach s operátormi konečne začneme proces odstraňovania bielych miest, aby na konci tohto volebného obdobia už miesto bez internetu na Slovensku neexistovalo. Prístup k internetu a moderným technológiám musia mať všetci obyvatelia Slovenska bez ohľadu na to, z ktorej časti Slovenska alebo sociálnej vrstvy pochádzajú,“ dodal vicepremiér.

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 10. januára 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 2, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, ktoré nájdete na stránke:

– http://bit.ly/2imzCAE

Dokument na stiahnutie:

– Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2017, verzia 2 (http://bit.ly/2ifp209)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2j3lN90

Ministerstvo školstvo podporí z eurofondov projekty na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Sumu 50 miliónov eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu projektov zvyšujúcich inkluzívnosť vzdelávania v základných školách. Tie sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok na túto oblasť v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší financovanej z OP Ľudské zdroje (prioritná os Vzdelávanie). Z uvedenej sumy je 1,5 mil. eur vyčlenených pre žiadateľov z Bratislavského kraja.

Základné školy môžu tieto finančné prostriedky využiť na vytvorenie pracovných miest pre asistentov učiteľa, pedagogických asistentov či inkluzívny tím (špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg). Títo špecialisti môžu pomôcť pri aktivitách prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Výzva je otvorená až do vyčerpania alokovanej sumy. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola výzvy je 22. marec 2017. K výzve sa budú organizovať informačné semináre, o mieste a termíne ich konania a možnostiach prihlasovania sa budeme informovať prostredníctvom internetovej stránke MŠVVaŠ SR.

Podrobné informácie o výzve, vrátene jej celého znenia, nájdete na tejto stránke:

http://www.minedu.sk/30122016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/

Nadácia Tatra banky – grantové programy na rok 2017.

Na stránke Nadácie Tatra banky boli zverejnené aktuálne termíny grantových programov na rok 2017.

Termíny otvorenia grantových programov:

– Viac dizajnu (1. kolo) – 20. január

– Stredoškoláci do sveta – 30. január

– Študenti do sveta (vysokoškoláci) – 3. marec

– Business Idea – 8. marec

– Dobré srdceTB (zamestnanecký program) – 1. marec

– Vedieť viac – 10. apríl

– Viac umenia – 1. jún

– Viac dizajnu (2. kolo) – 4. september

– Kvalita vzdelávania – 5. september

– E-Talent – 20. september

– Viac pre regiónyTB (zamestnanecký program) – Program prebieha od konca septembra do konca novembra

Viac informácií nájdu záujemcovia na stránke:

http://bit.ly/290505i

Staršie články
Hide picture