Environmentálny fond na svojej stránke zverejnil elektronické formuláre žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015.

Všetky uvedené formuláre sú vo formáte PDF a sú vám k dispozícii na stránke:

http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Spolu s formulármi Environmentálny fond zverejnil aj Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015, ktorej súčasťou je aj podrobný Manuál pre vypĺňanie elektronických tlačív žiadosti o podporu formou dotácie a pokyny pre predkladanie a vypĺňanie príloh žiadosti o podporu.

Dôležité dokumenty (kliknite na podčiarknutý text):

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015 (formát PDF)

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 (formát PDF)

Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 je 31.10.2014, pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú

prepravu.

POZORTermín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2014 pre činnosť L1 (Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania) je 31.7.2014.