Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 – OCHRANA PRED POVODŇAMI.

Špecifickým cieľom výzvy je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí.

Kód výzvy: OPŽP-PO2-14-1
Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 05. 2014
Dátum uzavretia výzvy: 02.09.2014

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO2-14-1 pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami

o    Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá

o    Kritériá pre výber projektov – Výberové kritériá

Prílohy:

Formulár žiadosti o NFP

o    Príloha 00 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – nerelevantnosť prílohy

o    Príloha 01 žiadosti o NFP – Opis projektu

o    Príloha 02a žiadosti o NFP – Finančná analýza – výpočet prevádzkových výdavkov

o    Príloha 02b žiadosti o NFP – Finančná analýza – Ukazovatele žiadateľa zo sektora VS-SS

o    Príloha 02c žiadosti o NFP – Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

o    Príloha 02d žiadosti o NFP – Sumarizácia VO-OVS

o    Príloha 04 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie – súhrnné

o    Príloha 05 žiadosti o NFP – Sumarizácia nehnuteľností a hnuteľných vecí

o    Príloha 06 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie k zmluvám

o    Príloha 07 žiadosti o NFP – Sumarizácia dokladov v zmysle stavebného zákona

o    Príloha 10 žiadosti o NFP – Stanovisko EIA

o    Príloha 13 žiadosti o NFP – Potvrdenie NATURA 2000

o    Príloha 16 žiadosti o NFP – Nezáväzný úverový prísľub

o    Príloha 16 žiadosti o NFP – Záväzný úverový prísľub

Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO2-14-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR

o    Príloha 01 k Príručke pre žiadateľa – Inštrukcie k prílohe 2 ŽoNFP pre projekty negenerujúce príjmy

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

Podporné dokumenty a informácie

Operačný program Životné prostredie v 4.0

o    Prílohy 1-18

o    Mapové prílohy 1-13

o    Príloha 1

o    Príloha 2

o    Príloha 3

o    Príloha 4

o    Príloha 5

Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP zverejnených po 1.1.2009 v súvislosti so zavedením meny euro v SR

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte