• Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pripravuje v súčasnosti vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike prostredníctvom schémy pomoci de minimis.

Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na zvýšenie úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb, za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to:

  1. zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov
  2. rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov,
  3. rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia (týka sa výlučne vnútroareálového osvetlenia,rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia nie je premetom tejto výzvy).

Výzva je určená pre žiadateľov zo súkromného sektora – mikro-, malé a stredné podniky, ktorí budú projekt realizovať na oprávnenom území (všetky samosprávne kraje, s výnimkou Bratislavského kraja). Pomoc bude poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku pričom maximálna intenzita pomoci závisí od veľkosti podniku a miesta realizácie projektu:

Stredné Slovensko a Východné Slovensko:

  • mikro- a malý podnik 70%,
  • stredný podnik 60%,
  • Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja):
  • mikro- a malý podnik 60%,
  • stredný podnik 50%.

Minimálna výška pomoci na projekt je 5 000 EUR, maximálna výška pomoci na projekt je 200 000 EUR (v prípade, že žiadateľ neprijal v priebehu aktuálneho a predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov žiadnu pomoc de minimis).

Plánovaný termín vyhlásenia výzvy je 24. – 25. kalendárny týždeň. Bližšie informácie budú zverejnené priamo na webovom sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (www.siea.gov.sk ) a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ( www.mhsr.sk ).