Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1401 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 16. septembra 2014.

Bližšie informácie sú zverejnené na:
http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21dm-1401/143278s.