Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda.
Obnova výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda je zameraná na rozvoj tvorivosti žiakov s využitím poznatkov získaných ďalším vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov v príslušných vzdelávacích oblastiach.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 3 výzvy písomne a zároveň elektronicky do 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2017.

Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava

Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu:

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je: 17. máj 2017
zdroj: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-obnovu-vychovy-a-vzdelavania-vo-vzdelavacich-oblastiach-matematika-a-praca-s-informaciami-a-clovek-a-priroda-na-rok-2017/