Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania. Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov z oblasti kultúry, histórie, geografie, prírodovedných a technických odborov s ich možným využitím v edukačnom procese.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 2 výzvy písomne a zároveň elektronicky (vo worde), s príslušnými náležitosťami a dokladmi, do 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017 – zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti kultúry, histórie, geografie, prírodovedných a technických odborov s ich možným využitím v edukačnom procese. Podrobnosti o aktivite sa nachádzajú vo výzve.

Žiadosť v písomnej podobe je potrebné poslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia regionálneho školstva
Stromová1
813 30 Bratislava

Žiadosť v elektronickej podobe posielajte na adresu:
Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je: 19. máj 2017.
zdroj: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-obnovu-vychovy-a-vzdelavania-na-rok-2017/