Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo vyzvanie na národný projekt, ktorý je súčasťou prioritnej osi 5 s názvom Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) OP ĽZ. Prijímateľom projektu bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Plánovaný rozpočet je 3,8 milióna eur a obdobie realizácie sa predpokladá do konca roka 2022.

Účelom projektu je najmä hodnotenie implementácie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 podľa jej štyroch hlavných oblastí – vzdelávanie, bývanie, zdravie a zamestnanosť, a troch prierezových oblastí – oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti, nediskriminácia a finančná inklúzia.
„Zhromažďovanie dát o sociálno-ekonomických podmienkach života marginalizovaných rómskych komunít, ako aj o dopadoch politík na túto časť populácie má veľký význam pre zacielenie jednotlivých opatrení, ako aj pre napĺňanie cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a jej akčných plánov,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.
Pravidelne sa budú zbierať dáta od ministerstiev a ostatných orgánov verejnej správy, ktoré budú spracovávané do každoročných monitorovacích správ plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Zabezpečí sa špecializované štatistické zisťovanie EU SILC v prostredí MRK a aktualizácia Atlasu rómskych komunít. Súčasťou projektu je okrem iného aj zisťovanie informácií o príjmoch, životných podmienkach MRK, infraštruktúre obcí a rómskych osídlení, dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb, politickej a občianskej participácii rómskych obyvateľov, ekonomických a kultúrnych aktivitách a školskej inklúzii.
„Výstupom projektu bude aj on-line informačný portál, ktorý bude slúžiť pre odbornú i laickú verejnosť. Poskytne užitočné informácie o efektívnosti a užitočnosti vykonaných aktivít a projektov na miestnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni. Bude slúžiť ako zdroj informácií pre nastavenie budúcich stratégií, programov a projektov pre tvorcov verejných politík v prospech občanov Slovenska,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.
zdroj: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=monitorovanie-a-hodnotenie-inkluzivnych-politik-pomoze-zacielit-konkretne-opatrenia