Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl. Cieľom poskytnutia dotácie je vytvoriť podmienky na realizáciu podujatia podporujúceho nadaných žiakov základných škôl, ktorí si rozširujú svoje vzdelanie na základe vnútorného záujmu a vlastnej motivácie, zapojením vysokoškolských učiteľov.

Dotácia môže byt poskytnutá len žiadateľom, ktorí majú zabezpečených minimálne 30 % predpokladaných nákladov z iných zdrojov. Predpokladá sa celoslovenský charakter podujatia minimálne s niekoľko-násobnou úspešnou realizáciou v minulosti.
Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.
Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVV a Š SR najneskôr do 11. mája 2017.
zdroj: http://www.minedu.sk/17989-sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-zabezpecenie-vychovno-vzdelavacieho-a-kulturneho-podujatia-na-obnovu-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-ii-stupna-zakladnych-skol/