Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré je poddimenzované, bude poskytovať kvalitnejšie služby, pričom mu pomôžu peniaze z Európskej únie. Rezort spravodlivosti požiadal o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer tri milióny eur z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Zvýšiť kvalitu služieb a činnosti analytického centra chce ministerstvo prostredníctvom národného projektu s názvom „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“. Vyzvanie na projekt vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, ktoré je riadiacim orgánom pre OP EVS.

Rezort spravodlivosti je na Slovensku ústredným orgánom pre súdy a väzenstvo. Aby však súdy a s nimi aj súdny systém fungovali efektívnejšie, sú potrebné zásadné zmeny ako aj implementácia viacerých legislatívnych, technických, materiálnych, organizačných a personálnych opatrení. Potrebné je tiež posilniť analytickú a strategicko-plánovaciu kapacitu rezortu. „Národný projekt má za cieľ zvýšiť efektívnosť súdneho systému, a to prostredníctvom zvyšovania výkonnosti a kvality služieb, ktoré poskytuje rezort spravodlivosti ako aj jeho organizácie,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Viac sa usilovať o posilnenie analytickej kapacity na kľúčových ministerstvách v členských štátoch Európskej únie odporúča i Európska komisia spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Na Slovensku vzniklo 1. mája 2016 Analytické centrum ministerstva spravodlivosti. Jeho agenda je mimoriadne rozsiahla. Medzi jeho úlohy patrí okrem iného napríklad komplexná analýza, spracúvanie analytických výstupov či analytické rozpracovanie navrhovaných opatrení. Centrum tiež zbiera, vyhodnocuje a analyzuje údaje, ktoré sú potrebné na plnenie strategických a koncepčných úloh rezortu vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády, uznesení vlády či z operačného programu pri príprave návrhov politík, riešení a reforiem. Centrum hodnotí takisto efektívnosť výdavkov, navrhuje kvalitnejšie nastavenie systému súdov či sleduje a vyhodnocuje prieťahy v súdnom konaní.
Problémom Analytického centra však je, že nemá dostatočný počet odborníkov, a tak nemôže svoju agendu vykonávať profesionálne a v plnom rozsahu. Chýba mu tiež funkčný systém zberu kvalitných údajov. „Národným projektom tak ministerstvo spravodlivosti zabezpečí budovanie a rozvoj kapacít centra, do ktorého prijme desať nových zamestnancov. Tí sa budú podieľať na tvorbe koncepcií, stratégií a akčných plánov pre proces reformy justície a iných reforiem v rezorte spravodlivosti,“ vysvetlil riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe.
Projekt prostredníctvom zvýšenia kvality ľudských zdrojov prinesie v dlhodobom horizonte kvalitnejšie činnosti a služby Analytického centra. Takisto budú posilnené vzťahy so zahraničnými odborníkmi a inštitúciami, ktoré môžu následne pozitívne ovplyvniť spoluprácu ako aj obojstrannú výmenu know-how. Vyzvanie na národný projekt „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“ je zverejnené na stránke http://www.minv.sk/?archiv-7.
zdroj: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=operacny-program-efektivna-verejna-sprava-pomoze-zvysit-kvalitu-analytickeho-centra-ministerstva-spravodlivosti-sr