Nadácia otvorenej spoločnosti – Open society foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva dňom 2.11.2015 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu.
Bilaterálny fond je súčasťou Programu, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny podieľajú na posilňovaní bilaterálnej spolupráce a na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Bilaterálny fond primárne podporuje doplnkové aktivity (nie ucelené súbory aktivít – projekty) s jasne vymedzenými cieľmi a zameraním na organizáciu alebo účasť na konferenciách, pracovných seminároch (workshopoch), študijných cestách, návštevách zahraničných expertov či informačných aktivitách významných pre posilnenie bilaterálnych vzťahov.

Bilaterálny fond podporí žiadosti o grant zamerané na: sieťovanie a budovanie partnerstiev, výmenu poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami v jednej zo štyroch oblastí podpory Programu:

Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných,
Ľudské práva vrátane práv menšín,
Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu,
Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.
Kto môže žiadať o podporu z bilaterálneho fondu?

Oprávnení žiadatelia sú mimovládne organizácie zriadené na Slovensku, ktoré spĺňajú nasledovnú definíciu: „Nezisková organizácia zriadená ako právnická osoba na nekomerčný účel, ktorá je nezávislá od miestnej, regionálnej samosprávy, centrálnych orgánov štátnej správy a vlády, verejných subjektov, politických strán a komerčných organizácií. Náboženské organizácie a politické strany nie sú považované za mimovládne organizácie. Oprávnení žiadatelia sú povinní rešpektovať princípy demokratických hodnôt a ľudských práv.“

Žiadateľ musí mať na realizáciu aktivity, na ktorú žiada finančnú podporu, minimálne jedného partnera z donorského štátu ( Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) alebo medzinárodnú organizáciu.

Oprávnení partneri sú subjekty z Nórska, Lichtenštajnska alebo z Islandu (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácii) alebo medzinárodné organizácie1, slovenské subjekty (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácii).

Finančná alokácia pre túto výzvu je 76 500 €. Finančnú podporu možno použiť na úhradu 100% oprávnených výdavkov do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v tejto výzve. Minimálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 1 000 €. Maximálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 10 000 €.

Žiadosti o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu sú predkladané priebežne, od 02.11.2015 najneskôr do 08.01.2016 prostredníctvom aplikácie na http://fondpremvo.osf.sk/. Maximálne trvanie aktivít projektu je do 30.04.2016. Aktivity a výdavky plánované a uskutočnené po tomto dátume budú považované za neoprávnené.