Na ochranu životného prostredia pôjde vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia v histórii samostatného Slovenska najviac peňazí. Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister životného prostredia Peter Žiga. V rámci operačného programu bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov 3,138 miliardy eur. Spolu s prostriedkami vyčlenenými zo národného spolufinancovania tak bude mať Slovensko na ochranu životného prostredia k dispozícii 4,308 miliardy eur.
„Oproti minulému programovému obdobiu a operačnému programu Životné prostredie, ktorý mal objem 1,8 miliardy eur je to zvýšenie o takmer 40 percent. To svedčí o tom, že jednak Slovenská republika ako aj Európska komisia majú záujem na tom, aby sa kvalita životného prostredia a oblasť životného prostredia rozvíjala a boli do nej investované prostriedky a zdroje,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Zameranie operačného programu ministerstvo rozdelilo do troch základných oblastí. Prvou je ochrana životného prostredia a zachovanie a zlepšenie jeho kvality. Do tejto oblasti má ísť celkovo 1, 816 miliardy eur. V tejto oblasti chce ministerstvo podporovať aktivity vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, zlepšenia kvality ovzdušia alebo sanácie environmentálnych záťaží v mestách alebo opustených priemyselných lokalitách. Do tejto oblasti patrí aj boj proti povodniam. Ministerstvo chce na túto problematiku vyčleniť 400 miliónov eur. „Väčšina týchto prostriedkov pochádza z kohézneho fondu, takže ich bude možné využiť pre celé Slovensko vrátane Bratislavského kraja,“ doplnil šéf envirorezortu.

Druhou oblasťou, na ktorú sa operačný program zameriava, je podpora zvládania katastrof ovplyvnených zmenou klímy. Pre túto oblasť je vyčlenených 261 miliónov eur a spadať bude do kompetencie ministerstva vnútra. Treťou oblasťou, pre ktorú operačný program poskytne finančné prostriedky, je podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Za túto oblasť zodpovedá Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá spadá pod ministerstvo hospodárstva. Do tejto oblasti operačný program vyčlení sumu 940 miliónov eur.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu o finančnú podporu žiadať orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické osoby, právnické osoby ako aj neziskové organizácie.
Prípravou programu a jeho schválením sa najdôležitejšia fáza – fáza samotnej implementácie programu – ešte len začína. Predtým, ako budú vyhlásené prvé výzvy, je totiž potrebné pripraviť kompletnú riadiacu dokumentáciu zahŕňajúcu všetky úrovne implementácie OP KŽP. Až po nastavení týchto pravidiel implementácie programu a ich schválení budú môcť byť vyhlasované zo strany Ministerstva životného prostredia SR prvé výzvy , preto ich vyhlásenie sa predpokladá v prvom štvrťroku 2015. Medzi prvé oblasti čerpania prostriedkov by mali patriť čistenie odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 obyvateľov, kde je k dispozícii 387 miliónov eur, spracovanie odpadu, na ktoré operačný program vyčlenil 402 miliónov eur, a sanácie environmentálnych záťaží, kde je k dispozícii 180 miliónov eur.

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia je možné nájsť na webovom sídle ministerstva www.minzp.sk v časti „Služby a Infoservis/Projekty EÚ“, alebo na webovom sídle www.opzp.sk v časti „PO 2014-2020″.

Operačnému programu Kvalita životného prostredia predchádzali dva roky systematickej práce. V 60 člennej pracovnej skupine pre prípravu boli zástupcovia samosprávy, ministerstiev a iných orgánov verejnej správy, sociálni partneri, akademická obec a mimovládne organizácie. Výsledný návrh je výsledkom aktívnej spolupráce.