Zníženie páchania  protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku, zlepšenie vzťahov medzi Rómami a majoritou a zapojenie Rómov do rozhodovania na lokálnej úrovni – to môžu byť výsledky pôsobenia rómskych občianskych hliadok v obciach, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity  spolupracoval  s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na príprave Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02, ktorá je okrem iného zameraná aj na podporu  aktivity vytvárania rómskych občianskych hliadok. Výzva zameraná na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením bola zverejnená koncom roka 2012, v rámci ktorej bolo prijatých 45 žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zriadenie rómskych občianskych hliadok. Z dôvodu nedostatočnej finančnej alokácie a nesplnenia podmienok odborného hodnotenia nebolo odporučených na schválenie 22 žiadostí o NFP.
Úrad splnomocnenca vlády SR

pre rómske komunity po vyčerpaní finančných zdrojov z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vyčlenil na predmetnú výzvu ďalších 6 a pol milióna eur z Lokálnych stratégií komplexného prístupu, pretože považuje za dôležité, aby občianske hliadky  pôsobili v čo najpočetnejších lokalitách.

„Rómske občianske hliadky prinesú viacnásobný efekt. Očakávame od nich nielen  zlepšenie poriadku v obci, ale aj  vytvorenie pracovných miest pre nezamestnaných Rómov. Súhlasil som preto, aby  sa využili finančné prostriedky vo výške 6 a pol milióna eur z alokácie Lokálnych stratégii komplexného prístupu na podporu vytvorenia ďalších občianskych hliadok, ktoré nemohli byť podporené kvôli nedostatočným finančným zdrojom a taktiež na ďalšie aktivity prospešné pre komunity, ale aj pre ľudí žijúcich v ich blízkosti,“ uviedol dôvody podpory občianskych hliadok Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje rómske občianske hliadky aj metodicky. Spracoval metodickú príručku pre miestne samosprávy pod názvom Rómske občianske hliadky v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorej cieľom je pomôcť obciam a mestám pri ich zriaďovaní a snahou zapájať Rómov z miestnych lokalít do spolupráce s mestskou políciou.

Myslím si, že finančné prostriedky poskytnuté z alokácie na Lokálne stratégie komplexného prístupu budú zmysluplne využité, pretože zriadením rómskych občianskych hliadok by sa mohlo zamestnať až 300 Rómov, čo znamená lepší život pre ľudí v osadách a v celej obci,“   doplnil Peter Pollák.