Riadiaci orgán pre OPBK oznamuje prijímateľom, že od 31.3.2014 sú aktuálne platné:
– Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK – verejná správa verzia 11
– Príručka pre žiadateľa/prijímateľa o NFP v rámci OPBK – súkromný sektor verzia 10
Aktuálne platné verzie oboch príručiek nájdete v sekcii Dokumenty – v časti Príručka pre žiadateľa/prijímateľa.