Seniori sú významnou skupinou populácie, ktorá prináša dôležité hodnoty do spoločnosti. Seniori majú čo povedať nielen dnešnej mladej generácií, ale majú i cenné zručnosti a životné skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať všetkým vekovým skupinám obyvateľstva. Na Slovensku každoročne pribúda počet obyvateľov starších ako 60 rokov a v súčasnosti dosahuje takmer 980 tis.

Prieskumy ukazujú, že takmer polovica slovenských seniorov má stále veľa záujmov a prejavujú záujem o dianie vo svojom okolí. Okrem kontaktu s rodinnými príslušníkmi je pre väčšinu starších obyvateľov dôležitý pocit, že sú pre niekoho užitoční a že môžu aj naďalej žiť aktívne. Aj na dôchodku chcú byť seniori plnohodnotnou súčasťou diania v spoločnosti, chcú sa stretávať s priateľmi a odovzdávať svoje skúsenosti a praktické zručnosti mladším. Najväčšie obavy majú zo straty mobility, kontaktu so svetom a z izolácie. Preto by napriek odchodu z pracovného prostredia  uvítali možnosť príležitostnej krátkodobej pracovnej či dobrovoľníckej aktivity, ktorá by pomohla zmierniť ich pocit sociálneho vylúčenia.

V Nadácii Orange na seniorov nezabúdame a našimi aktivitami sa snažíme vždy reagovať na aktuálnu situáciu v spoločnosti a riešiť oblasti, ktoré sú deficitné. Preto v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. aj  roku 2014 vyhlasujeme už šiesty ročník grantového programu zameraného na zlepšovanie kvality života seniorov s názvom Zelená pre seniorov.

V grantovom programe je na podporu projektov vyčlenených 50 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 EUR.

Inšpiráciou pri predkladaní vášho projektu vám môžu byť aj optimistické projekty podporené v minulom roku.

Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov vám radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu.