Od 01.03.2014 nadobudol platnosť Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu žiadosti o platbu verzia 2.0.

Dodatok nájdete na našej stránke v časti Dokumenty OPIS – Usmernenia SORO.