Sociálna implementačná agentúra vydáva najmä z dôvodov zmien Systému finančného riadenia a Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 druhú aktualizáciu Príručky pre prijímateľa ako konsolidované znenie s cieľom oboznámiť prijímateľov s podmienkami implementácie schválených dopytovo-orientovaných projektov predložených v rámci výziev: DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP; DOP2010-SIP005; DOP-SIA-2010/1.2.1/01; DOP-SIA-2010/4.1.3/01; DOP-SIA-2009/1.2.1/01; DOP-SIA-2009/1.2.1/02; DOP-SIA-2009/3.1.5/01; DOP2009-SIP004; DOP-SIA-2009/4.1.3/01; DOP2008-SIP001; DOP-SIA-2008/3.1.5/01;  DOP-SIA-2008/1.2.1/01 a DOP-SIA-2008/4.1.3/01.

Najdôležitejšie zmeny v konsolidovanom znení Príručky pre prijímateľa sú:

  1. Zmeny v kapitole k finančnému riadeniu, najmä k spôsobu zúčtovania zálohových platieb,
  2. Zmeny v kapitole k verejnému obstarávaniu, ktoré vychádzajú zo Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení, Usmernenia RO č. N5/2008 v účinnom znení, aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 a z aktualizácie č. 3 Metodického pokynu CKO č. 11,
  3. Zmeny v prílohách – najmä zmeny v prílohe č. 9 Podporná dokumentácia k oprávneným výdavkom, prílohe č. 10 c Metodický pokyn k vyplneniu monitorovacej správy, prílohe č. 17 Informácia k sankčnému mechanizmu, prílohe č. 11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, prílohe č. 12 Pracovný výkaz; a doplnenie prílohy č. 19 Výklad k vytvoreným pracovným miestam a prílohy č. 20 Výklad najpoužívanejších merateľných ukazovateľov projektov OP ZaSI.

Platnosť a účinnosť Príručky pre prijímateľa (Konsolidované znenie) je stanovená od 05.03.2014.

Prirucka pre prijimatela – Konsolidovane znenie 05.03.2014

Prilohy B Priloha c.1 – Priloha c. 9

Prilohy B Prilohy c. 10a – Priloha c. 10f

Prílohy B_Priloha c. 11 – Priloha c. 20

Prílohy A1 – A5