V rámci I. kola výzvy FSR odporučil na schválenie 30 žiadostí o NFP v celkovej sume NFP navrhovanej na schválenie 3 472 597,46 €.

V rámci II. kola výzvy FSR odporučil na schválenie 14 žiadostí o NFP v celkovej sume NFP navrhovanej na schválenie 1 224 016,11 €. 39 žiadostí o NFP nebolo odporučených na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve.

Uvedené výsledky nie sú zatiaľ potvrdené zo strany RO pre OP ZaSI, FSR čaká na poverenie na ďalšie kroky, vedúce k zazmluvneniu projektov.

V rámci III. kola výzvy nie sú v súčasnosti disponibilné finančné prostriedky na podporenie žiadnej predloženej žiadosti o NFP.

Žiadosti o NFP, ktoré splnili/splnia podmienky odborného hodnotenia budú zaradené do tzv. zásobníka projektov pre prípad, ak niektorí žiadatelia neprijmú návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP alebo ak RO pre OP ZaSI bude disponovať finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a určí ich na zazmluvnenie pre žiadateľov, ktorí splnili podmienky odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02.

Celková alokácia na túto výzvu je 4 737 322 €.