Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje II. kolo Výzvy na podávanie žiadostí o grant z Fondu pre MVO „Demokracia a ľudské práva“. Mimovládne organizácie môžu žiadať o podporu Programu v štyroch oblastiach. Mimovládne organizácie môžu požiadať aj o doplnkový grant z Bilaterálneho fondu, ak plánujú realizovať svoj projekt v spolupráci s organizáciou z Lichtenštajnska, Islandu alebo Nórskeho kráľovstva. Osobitnou formou podpory pre miestne mimovládne organizácie sú tzv. Malé granty, ktorých účelom je podpora projektov zameraných na zlepšovanie postavenia a situácie rómskych komunít.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

Mimovládna organizácia, nezávislá od orgánov verejnej správy, politických strán, cirkví a náboženských spoločností, obchodných spoločností a pôsobí aspoň v jednej oblasti podpory Programu. Oprávnený žiadateľ musí, s ohľadom na svoju doterajšiu činnosť, preukázať, že je viazaný princípmi a hodnotami demokracie a ľudských práv.
Mimovládna organizácia je právnická osoba zriadená za iným účelom, ako dosahovania zisku či podnikania, založená na princípe dobrovoľnosti a registrovaná v Slovenskej republike ako:

a) občianske združenie
b) nadácia
c) nezisková organizácia
d) neinvestičný fond
e) združenie právnických osôb
f) nezisková organizácia
g) Slovenský červený kríž
h) účelové zariadenia cirkvi

OBLASTI PODPORY:

– DEMOKRACIA, DOBRÁ A TRANSPARENTNÁ SPRÁVA VECÍ VEREJNÝCH
– ĽUDSKÉ PRÁVA, VRÁTANE PRÁV MENŠÍN
– RODOVÁ ROVNOSŤ A BOJ PROTI RODOVO PODMIENENÉMU NÁSILIU
– PREDCHÁDZANIE DISKRIMINÁCII, BOJ PROTI RASIZMU A XENOFÓBII

Viac informácií o výzvach môžete nájsť na http://www.osf.sk/programove_oblasti/fond_pre_mvo/na_stiahnutie/