Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 15. 1. 2014 na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP KaHR, verzia 4.0.1.

Programový manuál je dostupný na: http://www.mhsr.sk/programovy-manual-6353/128038s