Oznámenie č. 18 zo dňa 16.01.2014 (Dodatok č.1 k Výzve na opatrenia 2.1 a 2.2 OPRH). Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201… / Výzvy , Dodatok č.1 k Výzve č. 2013/OPRH/02
viac informácií