Projekt Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 realizovalo Regionálne centrum Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave (UNDP) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, Prešovskou univerzitou v Prešove a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Projekt bol hradený z prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a UNDP. Na základe údajov z mapovania rómskych komunít Úrad splnomocnenca vlády SR identifikoval najviac znevýhodnené obce a lokality s prítomnosťou MRK, tak aby do nich mohli byť cielene nasmerované príslušné rozvojové intervencie.

Kompletné analýzy na základe údajov z Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013 budú odbornej verejnosti predstavené vo 4. Q 2013. Do tohto obdobia zverejňuje ÚSVRK so súhlasom UNDP  prvé  výsledky Atlasu rómskych komunít 2013, ktoré nájdete tu.