Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OPŽP  informuje, že dňa 30.9.2013 bola vyhlásená výzva č. OPŽP-PO1-13-2 k  operačnému cieľu 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd v rámci prioritnej osi 1  Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Viac v menu „Výzvy – Aktualne výzvy <http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/>“.