Na 75. schôdzi vlády SR bola v rámci materiálov daných na informáciu predložená ako bod c)   Správa o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 30. júnu 2013 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22885