Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo aktualizovaný „Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2013 operačný program Výskum a vývoj“ pre dopytovo orientované projekty.

Harmonogram môžete nájsť tu