7. Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Ministerstvo zdravotníctva SR, opatrenie 2.2 OPV)

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydáva Usmernenie Poskytovateľa č. 7 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Usmernenie Poskytovateľa č. 7 sa týka nasledovných výziev vyhlásených v rámci operačného programu Vzdelávanie Ministerstvom zdravotníctva SR: