Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci rubriky FAQ zverejnil revidovanú odpoveď na otázku potenciálneho prijímateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OP ŽP-PO1-13-1.