Riadiaci orgán pre ROP oznamuje, že dňa 27.3.2013 bolo v sekcii Výzvy ROP uverejnené „Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA“ spolu s prílohami. Za účelom implementácie iniciatívy JESSICA bude Štátny fond rozvoja bývania vykonávať činnosť nástroja finančného inžinierstva, ktorý prijíma finančné prostriedky z alokácie ROP / OPBK, a je zodpovedný za ich ďalšie poskytnutie žiadateľom o podporu vo forme návratných dotácií (úverových produktov), ktoré budú určené na zatepľovanie bytových domov.