Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 1. marca 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1. Cieľom usmernenia je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-12-1 a upraviť znenie vysvetliviek k povinným prílohám v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-12-1.

Nový dátum uzavretia výzvy: 03.06.2013

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.