Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 1. marca 2013 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO5-12-1. Cieľom usmernenia je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO5-12-1.

Nový dátum uzavretia výzvy: 20.03.2013

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy v zmysle §13 ods. 2 písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.