Dňa 18. 03. 2013 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, s názvom „Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“, kód OPVaV-2013/5.1/05-SORO.

Oprávnení žiadatelia:

  • verejné vysoké školy;
  • štátne vysoké školy;
  • Slovenská akadémia vied.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok:  17. 06. 2013

Všetky informácie nájdete na:  OPVaV-2013/5.1/05-SORO