Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 3 – OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY,  Operačný cieľ 3.2: Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie.

Cieľom výzvy je plnenie prijatých medzinárodných záväzkov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj aktivít spojených s implementáciou právnych predpisov tzv. klimaticko – energetického balíčka1, s výnimkou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel.

Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov.

Kód výzvy: OPŽP-PO3-13-3
Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 2. 2013
Dátum uzavretia výzvy: 27.05.2013