Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 3 – OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY, Operačný cieľ 3.1: Ochrana ovzdušia.

Cieľom výzvy je predovšetkým transpozícia a implementácia predpisov EÚ, dosiahnutie ustanovených technických poţiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú mnoţstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok a teda znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší. Prijímateľmi môžu byť organizácie z verejného aj súkromného sektora.

Kód výzvy: OPŽP-PO3-13-2
Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 2. 2013
Dátum uzavretia výzvy: 27.05.2013

Kompletnú dokumentáciu k výzve nájdete v časti „Výzvy / Aktuálne výzvy